• December 10th, 2018
Login / Register

150 Xa a !nāsa ǀurihā!gabi-aon ǂgâude 2015ǁî kurib !nâ

World
World

ǀAeǁgams Auto Tsūke!gân ǂGaes (MVA) ge 154 !nae!khaide 2015ǁî kurib !aroma ǀgui ge !nuri ǀurihā!gapi-aon ge !â!nâ ina. Nē !gôaba xun ge 151 tsû-aina ge ūhâ i tsî 15 ǁōb kōse ge sī. ǁKhā kuribats ga 2014ǁî kurib ǀkha nî ǀgoweǀnōs kara, ob ge ǂkhâugus tsî tsû-ain !gôab ǀurihā!gapi-aon ge !â!nâ iba 3 persentgu tsî 17 persentgu ǀkha ge ǂharo tsî ǁōb !gôaba 12 persentgu ǀkha ge ǀoro. Nē !nurib ge MVAs di mâisab mātareǂuidi !âb dib, Sydney Booisi xa ge māhe ǁnāpab ge 18 ǀurihāga SOS ǀGôaron ǁAn!khaiba ǂoago wekheb ai gere ǀkhae!nâ ǁaxasib tawa. ǀGapise go māe hâ i !gôab tsūke!gân diba xub ge ǁîb a ǀgapi !gôaba ǀKhomas ǀKharib !nâ ge !nurihe 36 persentgu aib mâse, ǁnāpa xub Erongo ǀKhariba 21 persentgu ai tsî Oshana ǀKhariba 10 persentgu ai mâse ra saose. ǁKhā ǂoago kurib ǀguib !nâb ge Oshikoto ǀKhariba 27 persentgu tsūke!gân ǀurihāgu dina ge ūhâ i. Ai!âb ǁga nē daogu tsî ǀnū!gû-aon !norasasiba ǁawo­awos !aromas ge MTCs tsîna !Hū!nāsi Daob !Norasib ǀAwemā!nans ǀkha ǀhûhâse sîsenǁareba ra mā. MVAs ǂGaes ge 18 ǀurihāgu tsî !norasasib ǀgawadi tsîna SOS ǀGôaron ǁAn!khaib hîa ǀAeǁgams di Khomasdal ǁAnǁguib !nâ ǁgoesa ge ǀkhae. Nēsas ge MVAsa ǁîs di ǁguiǂams ǀhûhâsus dis tsî ǀnū!gû-aon !norasasiba ǁawoǁawos dis ase ge dī. Booisi ge nē ǁaxasib tawa gere ǀgonǀgon!gao, Namibiab daogu auton !aroma ǀgui hâ tidesa xawes nēsa ǀurihā!gapi-aon tsî ǀnū!gû-aon tsîn sîsenūs !aromas tsîna nî ǂhomisasa. ǁîb ge !aruǀî gem î, MVAs nî ǁawo­awosa nē supuse tsâǀkhāsa ǀgôan hîa SOS ǀGôaron ǁAn!khaib tawa ra hân nî ǁāǁāhesa daob !norasasib !aroma ǁkhā­ǁkhākhâidi !nâ-ū. Booisi ge ǀgaisa ǂgansa ǁnāti ī mû!gâ-aon nē ǀgôan din tawa in ǁawo­ǁawo nē ǀgôan ǁnā ǁan!khaiba xu ǀurihāgu ǀkha !gangu ai ǂoa tidesa daob !norasasib ǁgaragu ǂansan ūhâ tamase. ǁKhātib ge goanna gere ǂgaoǂgao!nâ in ǀurihā!gapis ǀkha ǁîn sorodi ǂurusiba ǁawoǁawo tsî ǂuru mûǂuiga ūhâ.
New Era Reporter
2016-10-04 15:36:14 2 years ago

Be the first to post a comment...