• September 19th, 2018
Login / Register

NSFAFs ge marisiǂkhâ!nâs ǀgauba go ǀkharaǀkhara

Languages
Languages

ǀAeǁgams !Hūb di ǁÛb Hage Geingob ge ǂgansa ge dī, îs Namibiab Studentn Marisi Huib ǂGaesa(NSFAF) ǀkhuwis sîsenǀgauba xu ǀgora tsî marisiǂkhâ!nâs ǀgauba sîsenūtsoatsoa. Nēs ai oe-am tsîs ge NSFAFsa !hūb !nâ hâ ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu tawa ra ǁkhāǁkhāsen studentn !aroma ge dībē ǀnai a mîǁguisa marisa māsa xu ǀasa ǀgaub hîa, student-i di ǁkhāǁkhāhes !aroma ra ǂganhe marisa ǀoasase (100%) nî mātarebahesa !oa. Nē maris ge student-i ǁkhā­khāsentoa-i nîs karao nî mātare-oas di ǂgaoǀkhāsa ūhâ tide. Nau ǀkhāb aib ge !âb hîa hâ!khaib tsî ǂûs, !narixūn tsî ǁkhāǁkhāsens huisenxūnxūna ra !khōǂgābahe. ǁNā !âb hîa 100%sa ra mātarebaheba-i ge student-e ǁkhāǁkhāsentoas khao!gâ sī mātare-oa tide NSFAFsa, xawe ǀkhuwimaris ase hâ !âb hîa ǀnîkhamikō persentgu maris ǀguisa nî !khōǂgāba-i ge student-e ǁ­khāǁ­khāsentoas khao!gâ NSFAFsa nî mātare-oa ǀnîkhamikō hāǀarora maris ǀkha. NSFAFs di Olavi Hamweleb ge nē !gāsasiba ǂoago wekheb di Denstaxtsēs ai New Erab ǂhôare-ao-e ge mā ǁnāpab ge a dîhe, presidenti ge ǂoago kurib !nâ a dī ǂgans îs nē ǂnûiǂgāsa ǀkhuwimarisa xu hui!nâs sîsenǀgauba !oa tawa, nēs ra !aroma ǁkhāǁkhāsentoa ra studentn noxopan ǂaidi ân ais tsîna mā tama hâ hîa !gamse ǀnai surudeb !nâ ram ā amaga. Hamweleb ge ge mî nē ǀasa sîsenǀgaub !hū!nāsi ǀgapi ǁkhāǁkhāsens ǂnûiǂgādi ai ǀgui a sîsenxasa ǂgaiǀons ai, Universitaits Namibiab dis (Unam), Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib dis (NUST) tsî Hoa !Hūbaisi Universitaits ǂGaeǂguis dis (IUM) hâdi studentn hîa ǂhanuba xu marisi ǂkhâ!nâsa ra !khō!oan !aroma. ǁNā studentn hîa nē ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu hâ!khain tawa ra ǁanǂgān !aroma i ge hâ!khais tsî ǂûsa 80%ga ra mātarebahe tamas ka io 50%ga hâ!khais guis nî hâ tsî ǂûsa ǀkhais karao. ǁÎn ge N$3 000 ǂkhanin !aroma ra hō. Studentn hîa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu hâ!khain tawa hâ tama tsî ǀnî !khain tawa ra hân ge N$12 000 kuriba hâ!khais !aroma, N$6 600sa !narixūn !aroma tsî N$3 000 ǂkhanin !aroma nî !khō!oa. Hamweleb ge gem î, nausab nē asa sîsenǀgauba ǀoasase mātareo!nâ marisihuiba !khōǂgā tama hâ, xawes ge nēsa nî hui student îbe !gamse surudeb !nâ ǂgâ tidesa. Hamweleb ge dîs hîa ge matikō surudeb noxopa ǀnai ge ai!â marisihuiba māhe hâ i studentn xa mās ai !eream tsî ge mî, nē dîsa !ereams supu tama hâsa xoakhâigu ge dīhe tama hâ i NSFAFs ge 2013ǁî kurib ai aitsama mâbasen hâ ǂnûiǂgāse a ǂnuwihes ai!â amaga.
2016-10-04 15:35:25 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...