• September 23rd, 2018
Login / Register

Ava vanakuza kosirongo Angola vahepa kuvawenda

World
World

Mukisi ogu guna kulihana ngesi vana kutumbura asi yellow fever, mosirongo sovamusinda Angola, Ministera goukanguki ndokotora Bernard Haufiku, kahundilire vaNamiibia vana kuza mosirongo saAngola asi vahepa kuvawenda wenda zomukisi yellow fever. VaNamibia novaAngola kwakara asi vantu ava lidingura paugendero ngwendi nodira mahauto ndi porupadi, kukalisiramo nongombe nayimwe ngoso. Unene kuna kara vasingi womatroka ava vakara asi kapisi koAngola kwelike nye awo kuza ngwendi koDRC ngoso. Uministeli woukanguki moAngola kavageve mbudi ezi asi vana mono mukisi gwangesi mosirongo sawo. Kuna kara asi wokusika ko 3552 kavavagwene nomukisi ano ava 355 kwadogoroka kouvera ou. Mokukwama nye nombudi dangesi Haufiku yiyo nye ana kuhundira vaNamibia vakuza koAngola asi vahepa kuva wenda. Ose nkenye siruwo kupurura vantu vetu asi vahepa kuvahakura ndi kuvawenda kokukandana mukisi gwangesi, nampili ngano asi kuna kupwaga mosirongo ndi kapi ono kupwaga vahepa kukuwenda kokukandana mukisi ogu go yellow fever. Nsene topwaga mulyo unene vakuwende. Ose nkenye apa kugava nombudi dangesi yimo simpe ana kurugurura. Sinzi soyirongo rambangako Angola nawo ngesi vana turamo malikwamo gangesi mokuhakura vantu vawo ntani ngesi kuna kupura vadinguli mosirongo sawo asi vahepa kulikida mbapira zina kutanta asi muntu ogo vamuwenda ano nsene kwato umbangi awo makura tavamuwwenda. MoAngola yihorokwa nayinye eyi yo yellow fever kuna horoka modoropa zawo Luanda. Nye ngesi kuna kumoneka asi kuna kulihanena sirongo nasinye. Nampili asi kuna kara novahakuli nkenye evango, kuna kara asi nombapira edi kuna kudipura vatarelipo vadinguli mosirongo oso. Kwankenye mpito ndi nzira kuna karako varugani vana kutara nombapira douhaku woge. Nye aw okapi vana kupura nkenye evango nye pwarumwe ndi ngesi ose kuna kuvahundira varugane masiku nomutenya. Sirongo saAngola kuna kuruganena kumwe nombunga zakarerapo uhaku mouzuni ava tumbura asi World Health Organisation, omu vana kurugana pangenderera vawende vantu navenye mosirongo saAngola. Mokukwama nombudi tuna gwana kuna kuhundira asi nkenye ogu ana kuza ko Angola nye ana pitakanesa makwedi 9 yikandwise gahepa kumuwenda ndi gahepa kulikida umbangi wendi asi vamuwenda. Ano vantu nye ava vana kara asi kapi vavawenda rumwe kekandano lyo yellow Fever kuna kuvapa magano asi vahazasi moAngola. CDC kuna kutanta asi nsene kwagwana wenda zoge zo yellow fever nomvhura murongo dina kukapita, uwa vakuwende hena ngesi. Yellow fever mukisi gwakara asi kugugwana konomwe, nsene zina kuhumu. Omu ava yidimburura, konyima zomazuva ntazumwe, mufu, kugankama, kukora mutwe, mugongo ntani kuzuvha udigu mononsipa. Sinzi sava gwagwana mukisi ogu kwakara asi kuvera unene, rutu nokuruganesi nawa dogoro muntu gwangoso tadogoroka. Vadinguli kuna kuvahundira asi vahepa kugwana wenda zawo zoyellow fever komeho zomazuva murongo akaze morugendo ntani vahepa kulikunga asi dahavahuma nomwe.
2016-10-06 11:21:33 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...