• October 19th, 2018
Login / Register

Sîsenǀû kaihe hâ Dana Sîsenǂuira Mâisab ge !Guidiǁgamsa ǁaupexa N$2 miljunsa ra ǂgan

World
World

ǀAeǁgams Sîsenǀû kaihe hâ Dana Sîsenǂuira Mâisab !Guidiǁgams di !Ā!khōmais dib, Edward Paul Ganaseb ge !nurihe rasa !oa ǁaupexa N$1.9 miljunsa !khō!oa hâ sîsenǀû kaiheb gesa xu. Ganaseb ge Hôasoreb 2013ǁî kurib dib aib ge ǀoasa !khō!oamaris ǀkha a sîsenūǀû kaihesa xu ǁkhâkorobe !khō!oamaris tsî hāǀaro ra !gâi!gân tsîn ai N$1.9 miljuns kōse mātarehe hâ. ǁÎb ge ǁkhâkorobe !khō!oamaris ase N$36 744sa ra !khō!oa hîa hāǀaro ra !gâi!gân di !âse N$9 650 autos !aroma, N$600 selfonni !aroma tsî N$6 870 ǀae!khōs !oabadi !âse. Nēs xōǀkhāb ge Ganaseba mario!nâseb ra hâ!â !ā!khōmais oms !nâ ra hâ hîab ge ǀhaehe rasa !oa ǁnāpa xu ǂoasa a ǂkhāsa ǁîb ge ǀoasa ǁkhâkorobe !khō!oamaris tsî ǀoasa hāǀaro ra !gâi!gân mîǁ­guib !naka a sîsenǀû kaihe xui-ao. Nē mâsib ǂnamipeb ge a dîhe soab aib ge permanende sekretareb, Ministris Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens dib, Nghidinua Daniela ge !eream “Tita nēsi a mîba tsî ǁkhās ge ǂōǀau ǁnâu!gâd ra ai!gûsa nē ǁhōb ai. Ai!â hâ !gāsasib !aroma mâǁkhaeba ra Dana Sîsenǂui ra Mâisab, Andre Plaatjieb ǀkha ǀhaoǀhaosen re”. ǁÎb ge Ganaseb nēsis kōse mātarehe hâ ǁaupexa N$2 miljuns ai !khō!gâ tamas ka io ǂnoa!oa tama ge i. ǁKhā mâsib ǀkha ra ǀgauseb ge New Eraba !oega ge !nuri hâ i !Autsawises !Garo!ā ǀAwemā!nans ge ǁaupexa N$1.3 miljunsa !kharu ge !nona kurigu !nâ māǂuisa sîsenǀû kaihe ge Dana Sîsenǂui ra Mâisab,Eliphas ‘Oupapa’ Shipangab ǁkhâkorobe !khō!oamaris ai. Shipangab ge ǀKhūǁkhâb 2013ǁî kurib dib ai ǀoasa !khō!oamaris tsî ǀoasa !gâi!gân !naka ge sîsenǀû kaihe. Ganaseb ge ǀhapiǂgā-ams ǂhanuo!nâ sîsenxasigu !ā!khōmais !nâgu ǀkha sîsenǀû kaihe hâ hîab ge Shipangaba ǀhaehe rasa !oa !gôasiba mā tama is tsî ǂhanuo!nâ sîsenǀgaugu !aroma ge sîsenǀû kaihe. Ganaseb ge ǁkhāti 2014ǁî kurib Hôasoreb !nâ !khōsis !nâ ge ūhe, ǀhaehe rasa !oab ge ǀnî ǀhûǁarebese ra ǂgari ǂgari-aob ǀÂǂgomes hîa Erongo ǀKharib !nâ ǁgoes dib goman hîa N$6 000 ǁkhāsiba ūhâna a !nari amaga. Ganaseb ge N$50 000 mâiǁkhaemaris ai !auga hâ.
2016-10-18 12:15:44 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...