• December 17th, 2018
Login / Register

Ntazimwe kavavakwete morwa umahaka noyirwiso

World
World

Vaporosi momukunda gwaOshana, kava kwete vamahaka ava noyimaliva yokusika koN$4000 eyi kavagwewire momahaka gawo. Mukurona govaporosi momukunda Oshana Rauha Amwele katanterere sayitunga zaNew Era asi mauta gavali kavagagwene muna hamene nombisitoli mbali edi kavakere nado vamahaka. Nombisitoli edi kadikere mbali ado nadinye kadikere dina gwanene yikutji. Awo simpe kavakere nosikurufu driver, sokutetesa yivera ndin asi nombohwa naso kumwe kasikere omu vana kuvagazarera asi nare vagusa kuvaka.Mokukwama mukurona govaporosi, vamwe vawo vatatu kavaveke posasiyona zomaholi zaOneshila kumwe nokulika varugani mauta awo yiyo kayivatompokere mokuvaka eyi kavahere. Awo kavakwete kuna kara wonomvhura 17 dogoro 38 ngoso monomvhura dawo. Kuna kuyigazara asi awo kavahwililire mevango lina nomukaro ngwendi asi varandi ano konyima yipo nye kavapwezeremo mauta kumwe nokutameka kuroya oku tavahundire asi vahepa kuvapa yimaliva. Gumwe gomugazarerwa yipo kuza oku kuna kara yimaliva nokuyigusamo age makura tamatukapo. Vatatu tupu yiwo kavakere tavamoneka ano ava vakwawo vatatu awo kavakere ure vandindire tupu asi yimaliva tayiwiza. Vaporosi kapi kavalikatakatere kumwe nokuwiza vasikure vatjotji ava konyara ure wovili nare vanadivahamata morukanda rooro rwaOneshila. Aw okapi kavakere nehauto kavagendere tupu porupadi ano vaoporosi kumwe nye nokuvavarerera dogoro kukavagwana. Kwato nampili gumwe karemanene mosihorokwa sangesi, rambangako vagazarerwa ava kavahamatere. Amwele katente asi nonkwate edi ngesi kuna vatamba nye vakamoneke kompanguro. Awo kuna vatamba widi woumahaka omu kavaruganesere mauta.
New Era Reporter
2016-10-27 10:56:39 2 years ago

Be the first to post a comment...