• January 24th, 2019
Login / Register

Yirumbu kapisi yiyo navapa umbondo, morwa kupira udivi nehehedo


Gumwe gwanare, muhameni gwaRDP, gakere mombongarero zanavenye Heikko Lucks, kageve mukaro ogu guna kara movantu asi yirumbu kuparuka nawa nye awo kuna kuvaninkiliramo. Awo kuna vanatamba asi yiwo vana weke ekonomi lyosirongo eyi ana kumona age asi kapisi usili. Lucks, hambara kuna kara mugara vanadivara moupolitika kutunda tupu apa gazumbanesa evango lyendi mombongarero zanavenye, morwa mbunga politika zendi RDP, kwarumbwangerere kugwana mazwi, nokutanta asi vazera kapi vana kara asi yiwo vana kupangera runeno rosirongo, ndi asi yiwo vana kupangero sirongo esi mopnomvhura edi 26, yipo asi kapi yina kumoneka nawa asi udigu naunye ou vaupe nye asi vazera vauretesapo. Apa kauyungire kosayitunga za New Era, nkera omu kavamupulire nye malimbururo gendi nagenye nagamoneka tupu mosayitunga zeezi moutano tuna yuka. Lucks ngesi nage gumwe muzera ana kuuyunga poruhayera arwanese egano eli vana kuturapo lina kara momatjangwa vanakutumbura asi NEEEF, meraka lyovakwetu, eyi ana kumona asi nsene vayitura moyirugana moomu vanayiduruka ngesi, kuna kumoneka asi nkenye sirumbu ana kutameka ngesefa gahepa kugavako noperesenta 25% zougawo woge opeko vakweni unene woruhepo vakere asi kwavaninkiliramo awo hena vaNamibia. Sitambo saNEEEF, kuna kara asi kuhorako kweyi vaweka wazera ndi vagwene uye woukoloni eyi yakere asi ngavayigwana unene vayirumbu noureru kapisi vasovagani. Siruwo soukoloni kwakere nawa-nawa asi kovazera kwelike, ano mukaro nye gwangesi simpe kuna kumoneka moNamibia, eyi tuna kumona asi yirumbu yingawo kupitakana vasovagani. Nye Lucks ogu gakara asi mvharerwa zaBaye, kuna kuyimona asi vasovagani yiwo vana kara ngesi norunone, ntani epangero ngesi ngano nare lyatjindja asi woruhepo vagwane uwa ou wavatumbukira. A no yirumbu yimwe kuna kulizuvha asi kutunda tupu pemanguruko, awe kwakuvaninkiliramo. Awo kwavatamba makuye nagenye nampili ngomu asi kapisi yirumbu nayinye yakere tayininkiliremo vasovagani. Ngendeseso tupu yizo vavasininikire. Yousili vayirumbu kwakere vagwanenimo mauwa posiruwo oso sirongo sahana kumanguruka. Hawe nawo vayimwene yiyo nye yakuninkisa ngesi vayitambure tupu asi ava vana kara vanzi yiwo wokupanga. Yirumbu simpe ngesi kuna kugazara asi vahepa nawo kuvatera paekonomi nye kuna kulizuvha asi vana vatulire ntere. Lucks kuna kuyimona asi elikwamo lyomaligusirogusiropo kuna kurugana nye simpe kogeli maruha gamwe kapi yina kurugana. Maligusiropo kuna kurugana ruha rumwe, morwa yiyo tuna karere nompora kutunda apa samanguruka sirongo. Kuna kara novahepwe, vapili yirugana, noyirumbu makura asi pawize veta ezi nazivatera vasovagani velike hawe oyo kapisi nawa. Age kuna hara asi epiro kuhetakana yahepa kuyitara pokatji komuhepwe nongawo, kapisi sirumbu nomusovagani. Kapi yina kara mouhunga asi vazera yiwo vana kupangera runone rosirongo. Twahepa kuhageka oyo yangoso, yirumbu yisesu mosirongo esi. Vayirumbu kapisi yiwo vana kuturapo noveta ndi asi vanakutura nayinye moyirugana. Lucks simpe silyo saRDP, omu ana kara ngesi asi silyo sontjimantjima zegendeso lyombunga politika ezi zakere asi zopampatanesi paveta.
New Era Reporter
2016-11-17 11:02:00 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...