• October 18th, 2018
Login / Register

Omuhindwa wapeke wOvandoitji mOtjiÞiro Otjindjandja maundjirwa mo Namibia

World
World

Otjomuise Omuhindwa wapeke motjihungiriro tjo TjiÞiro Otjindjandja wehi rOvandoitji, Ruprecht Polenz, maundjirwa okuvaza muno Omandaha, omukwao wotjito tjingetjo wa Namibia, onongo Zed Ngavirue, wayauzire nao Oritjavari. Inga mayerire omeero oyetjatatu wa Polenz mehi nomahakaeneno we kuna Ngavirue oyetja hamboumwe ohunga no TjiÞiro Otjindjandja komurungu wa nai tjinga pakara omahakaeneno wokurirongerisa pokati kawo okurirongerera ehungi ekongomoke ro TjiÞiro Otjindjandja. Omahungi pokati kozohoromende azeembari inÿa yauta indu otupa twoviwa¿a vyo Vaherero nOvakwena tjivyauta okuningira kOtjitiro Otjandjandja tjitjatjitwa iyehi rOvandoitji mohuurire. Otjikando ihi Polenz motuveze twarwe otungi, maundjirwa oku karyangera Otjunda mOmaheke ombara yOvambanderu, Kahimemua Hiakungairi Nguvauva pazeperwa iyovimbumba vyorupa rovita rwehi rOvandoitji tjiyari 11 ku Ngarano mo 1896 mokutja wari norupa moruzungo rombiririro yovature vovahuure mozondendera za Pako. Wina Polenz maundjirwa oku karyangera ozongungu zOvaherero me¿e yomurari imbwi o Anton Lubowski mOtjozondjii. Momeero we ngakapita Polenz ngwari puna Ngavirue nomukuramenepo wehi rOvandoitji mo Namibia, Christian Matthia Schlaga, wa karyanga kOkakarara nozondendera za Hamakari mOrukondua rwa Tjozondjupa.Wina wa Karyangera Okakoverwa kOzongandu, pupari orumbo rombonÿi mene ya Kakoverua mOkarukondua ka //Karasa ovarumendu, ovakazendu novanatje vOvaherero nOvakwena muvaÞira iyovimbumva vorupa rovita vyehi rOvandoitji pokati ko 1904 no 1908 kombunda yaindu era romayandekero wawo tjirapitisiwa. Ouyenda we imbwi maikongorere owa Ngavirue katjisupi kehi rOvandoitji.
2016-11-18 11:25:36 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...