• January 23rd, 2019
Login / Register

Xrat 10 !augaba xu ra xoahe !âitsâdi ge ra ǂoa

World
World

ǀAeǁgams Noxopa !gāsa tama hâ !khais geNamibiab ǁkhoreb ra !nuriga nî hōsa ǀgui timî tsîs Xrat 10sa ga 2017ǁî kuriba xu senior sekondere !âb di kais khao!gâ. Nēsis kōsen ge mûmûsa !gôab di ǀgôana !gomma ra tsâ ǁnā a ǂgaoǀkhāsa !kharus !gôab 23 diba sī!nâsa tsîs nēsa ǁîna ra ǂhani Xrat 12san nî ǂgâsa xui-ao. 2019ǁî kuriba xus ge Xrat 10sa !aruǀî !âitsâde xoakaihe tide, ǁnā mîǁguib hîas ge kabinetsa 2014ǁ­î kurib ai a !khō!gâba sîsenxa kais ase. !Gao!gao ǁgau!nâs di ǁkhāǁkhā!khōǂgāga ǁkhawa kō!gâs ge kabinets xa 2014ǁî kurib ai ge !khō!gâhe tsî Xrat 10s di !augaba xu hâ !âitsâdi di !gûǀams tsîna !khōǂgā hâ. Nē ǁnaetisa !augaba xu hâ !âitsâdi hâ ǁkhā tide, xawen ge ǁkhāǁkhāsenaona Xrat 9s di ǀams ai nî xoa. Nē !âitsâdi ge ǀkharigu !nâ nî kō!gâhe xawe ǂhanuses kō!gâsa go dīhes ge !hū!nāsise nî dīhe. Direkters National Institute for Educational Developments (NIED) dis, Dr Hertha Pomutis, ge ge mî nē Xrat 9s ǀams di !âitsâdi ra xoabahe !aromas ǂâuǀoa hâsen ǁkhāǁkhāsenaona ǁgau!nâsa ge !khō!oas di ǀnōs ai hâ. ǁKhawa kō!gâs !gao!gao ǁkhāǁkhā!khōǂgāb dis !oagub ge junior sekondere !âba ǀgam xratra ǀguira nî ūhâ, ǂgaiǀons ai xrat 8s tsî xrat 9s hâra. ǁNāpas ge ǂhôare-ao-i xa a dîhe tare-i !aromas ministrisa Xrat 10s di !augaba xu hâ !âitsâdi di !gûǀams ai mîǁguibasa, soab ais ge Dr Pomutisa ge mî, Xrat 10s ǀams ain ǁkhāǁkhāsenaona ra !khō!oa Junior Sekondere Sertifikati ge !aruǀî sîsen-e hōs !aromas tsîna ǂhâǂhâsa tama hâsa. “!Nāsa ǂam ǂgaoǀkhāsa ra ǂhâba sîsenmā-aon ge Xrat 12 di Senior Sekondere Sertifikata ra ôa. ǂâis !nâ ūhâ re !nāsa aitsama mâbasen skolgu Namibiab digu ge ǀnai xrat 10 ǀams !âitsâde a ūbēsa. Sida ge ǁkhāǁkhāsenaona gaxuse skoli !nâ ra ūǀgara ǂgao tsî ǁnā ǀgapi !gôab di ǁ­aeb ai!â skolǂgâsa xūmâis diba ra ǀoroǀoro ǂgao tsî nēs !nâ-ū !nāsa ǁkhāǁkhāsenaona senior sekondere !âb ǁga ra !kharu kai,” tis ge gere ǁgui!ā. Senior Sekondere ǁGau!nâs di ǁkhāǁkhās kuriga ǀgamsa xu !nonas kōse aros !aromas ge Xrat 10sa senior sekondere !âb !nâ 2019ǁî kuriba xu nî !â.
New Era Reporter
2016-11-22 10:59:50 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...