• January 23rd, 2019
Login / Register

Vanona kuna kara momukaro dona kweyi vana kuza kosure

World
World

RUND Vanona womosirongo saAngola, kuna kara momukarodona omu simpe vana kuva sininika asi varute mukuro gwaKavango nomawato nkenye nkurangura ngura yipo vayakare posure ezi zina kara asi moNamibia. Mukaro nye gomudona ogu gougendero,sivike sina puko munonasure gonomvhura 8, ogu karovere nowato pomukunda gwaMbapuka,momukundahorowero gwaMukwe, age kuna kuruta nye mukuro atunde kosure.Munonagona ogu Mayinga Kapinga,karutire mukuro nowato novakwawo wokusika ko hambondatu, awo kava nyorokere mowato konyima apa kavamwene sininke sahana divilisa sina kuwiza pepi nawo momema esi kava gazarere asi mvuhuu. Ano vakwawo awo kava kakaurukire anonye Kapinga hawe age kapi kakasikire konontere.Age kwakere munona goposure zaMbapuka. Mukurona govaporosi koruha romakonakono komisara gona Willie Bampton,katjangwilire asi elikwamo lyangesi kapi lina wapa kovanona nye nayimwesi navavhura kurugana morwa ruhepo ntani kapi tavavhuru kugwana ugendero nawo peke.Bampton katente asi rutu romunona ogu simpe kapi vana rugwana morwa simpagwa esi kavayasirapotere mouvali una puko konyara ngesi sina sina pitipo ntani vana kuyayitantera vaporosi.Vakondi kuna hara asi vana vawo vahepa kudimba sure, nye kapisi yimo vana hara asi vanona vagendagure momawato yimo ana kutanta komisaragona govaporosi. Kansela gomukunda Kristian Muriki, katanterere sayitunga zaNew Era asi mukuro guna nene, yipo asi vanona kapi tavavhuru kuruta porupadi ntudi vahepa kuruganesa mawato yipo varute mukuro.Siruwo esi sokufu, mpepo kuna kupepa unene, yipo asi kapisi ureru muntu oduge wato morwa mpepo yizo nazi kupangera. Nosure nye domosirongo saAngola ure dakara nomukuro eyi yina kuninkisa vanona vawize konosure domoNamibia edi dina kara asi hansa pepi. Kansela simpe katente asi vaAngola vakara pepi nomukuro awo kuwiza moNamibia nkenye ezuva kosure ntani kosipangero vayagwane uhaku. Kapi panakara esiliko asi vaze nye kuna kara asi udigu kuvatengwida nokunavaza kupi yiyo nyeava wizire omu mwetu.Kapi tatuvhuru kuvasilika asi ngano vaharuta mukuro vamwe kuwiza vayarande nondja. Sihorokwa sangoso simpe kasihorokere yimo ana kutanta Bampton kwaNew Era, asi vaporosi ngesi simpe kuna kupapara rutu rwa Andreas Mayira,gonomvhura 31,ogu gadogorokere morwa konyima tupu apa gazire komukuro akakuhwe nokukazogana momapeu gana puko.
New Era Reporter
2016-12-08 10:18:26 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...