• October 18th, 2018
Login / Register

varongwa wokonkurusure unam kavatjidire mononzugo morwa mfuto zokuzeruka

World
World

Vakarelipo varongwa konkurusure UNAM, kavageve runyegenyo rwawo kuhamena omu vana kutekura varongwa wokomararo Emona omu sinzi sovarongwa kavagwene nombapira dina kuvarondora asi tavakavagusamo mononzugo dina, omu vana kuvandindira asi vahepa kutunda mononzugo dina momandaha sivike eso. Evango eli emona kwalitunga negano asi vahepa kuvatera usesu wononzugo dokurara vanasure, mokuvagusa moruhepo romararo.  Ano mosivike esi wokusika kwavatano kavagwene nombapira asi vahepa kupwagamo. Hanganeni  Emona Investments, kampany zatunga nonzugo edi kuna parapo asi kapi navahorako komfuto ezi ava futu vanasure. Nonzugo edi kwaditungisa noyimaliva yina kusika ko N$80 donomiliyuna nampili ngomu asi kuna kara nomavango gamwe gokuvhura kurara vantu. Monomvhura dakapita, vakarelipo varongwa ponkurusure ezi kwatanta asi emona mfuto zendi kapi vana kuvhura vanasure eyi yina kumoneka asi sinzi saw okapi avavhuru kufuta yimaliva avafutu mositata. Kupira mararo mositata, kuna kuninkisa varongwa vakapapare kwavavakara asi kapi avaruganesa evango lyawo nokupura nye mfuto moomu vana hara vene. Mararo kuna kara udigu unene kovarongwa, eyi yina kutwaredera dogoro vakarare komarukanda. Mombapira zimwe tuna mono wosayitunga zaNew Era, ezi ananyatere mukarelipo gokampani Hanganeni Emona Investment Zurreta Damon, kuna kutanta asi varongwa ava vahepa kutunda mevango lina pangenderera morwa kapi vasikisamo elizuvho vaturapo kukwama veta 20.1 zelizuvho. Mbilive kuna kutanta asi varongwa ava vahepa kusiga evango lina momazuva 10 August 2015. Ano venya evango vakara nononkondo omu navagava evango eli komuntu nkenye, ogu vana kutura nendi elizuvho. Kuna kuhundira asi yimaliva yokufuta komeho eyi yina kara momawoko govagavi evango, tayilihana morwa kapi wasikisamo egano eli twalizivhire, ndi vahali wokulikarera pwavene. Elikwamo eli kapi lina kara asi varongwa ava lifutire pwavene, nye nava avagwana mauwa ko NSFAF, ava vakara asi awo kugwana mfuto zawo kehagero lyelima mokulironga. Yimaliva eyi ava pura momuntu kutamekera po N$2100 dogoro 2300, momuntu vana kara asi awo vavalimo monzugo ozo, mokwedi. Ano nsene ove kwakara nye kevango lyepe ndi lyekurukuru lyaUNAM, hawe egendeso kuyizuvha oyo asi ngokafuta apa epangero ngali futa dogoro togwanako hena tjindji, ano koEmona hawe divara kaume. Awo vahepa kukutjinda nampili tavamono asi mwagumwe kuna kulilikida yimaliva eyi awo oyo nokuyizuvhasi wahepa kupwagamo. Yimo ana kutanta gumwe gowo yina tamba yetjindo. Ose tuna kara noyimaliva. Nye kuna kara asi ayo kukayifuta kehagero lyomvhura. Emona nage gahepa kuretesapo elikwamo lyewa lina kutanta asi twahepa kukafuta apa natugwana yimaliva yetu, yina kutunda kepangero. Kuna kumoneka asi varongwa ava ava gwana uwa kepangero kapisi ureru kuparuka melikwamo lyaEmona. Mupresidente govarongwa koUNAM katente asi mfuto kwazeruka unene kapi zina kara asi zovarongwa. Age kahundilire asi epangero lyahepa kutungisa lyene nonzugo omu navarara varongwa vagusepo elikwamo eli asi vanangesefa pwavene vahepa kukara nelikwamo lyangesi.Ose kuna kuyizuvha asi Emona kapisi UNAM, kuvhura vagendese ngesefa zawo moomu vana hara. Ehundiro lyetu asi emona gahepa kutara asi muntu ogu ngapi aparuka ntani ose kwatunda konomukunda doponze ano vamwe yimaliva yawo kutunda kepangero. Ose simpe kuna kuhndira UNAM, vawizemo yipo vagusepo udigu ou, nampili ngano kunafutuko ukahe kwaEmona.Moomu tupu vatulirepo elikwamo asi emona ayatunge nonzugo vagusepo ruhepo oru ngavamono vanona, yimo ngorooro navahingira vatare udigu ou. Mouuyungilipo UNAM, katente asi awo simpe kapi vanadivako Yuma asi koveli varongwa vana kutjida mononzugo, nokutumbwidira asi nakwama yipo agwane uzera. Nampili ngomu asi kapi tuna kara nomuvaru asi vangapi vanatjida, sayitunga zaNew Era kuna kara noumbangi asi wokusika kwavatano kavagwene nombapira dawo dokuvagusamo nahena nayituna kuuyunga ngesi awo nare kavatundiremo.
2016-12-15 10:56:08 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...