• November 14th, 2018
Login / Register

Varongwa wokusika ko 2400 tavarugurura ntambondunge zomurongo


Epangero kuna tura nye eparu lyovarongwa wokusika ko 2430, yapira kutompoka montambondunge zomurongo momakonakono gawo mvhura ezi varugurure. Owo vana gwana uwa ou kuna kara nye varongwa wonomvhura 17 yigurumwise kapisi wokupitakana opo. Hamutjanga gokukarereramo moministeli zerongo Sanet Steenkamp, katente asi kwavanye vatjenge makonakono mo2015, ntambo zomurongo, 3 432 wokusika ko 2258 awo kwavapulisilire varugurure (65.8%) awo kwavapulisira nye vaze montambondunge zomurongo nazimwe mo2017. Age katente asi eituromo lyawo linapumbwa epanduro. Age katente asi vanona vanapilre kusikisamo yitwa yokuza montambondunge zomurongo nazimwe ( pokatji ko 0 ntani 22 yitwa ngoso ) ntani vana kara asi awo wonomvhura 17, ndi vanona mezuva lyepaturuko sure vahepa kuvapulisira varugurure ntambo ndunge zomurongo. Simpe katente asi varongwa owo kuvhura varugurure ntambondunge zoozo, unene posure zoozo valirongerere. Ntani vanona owo vahepa kuza vakarugurure pwavene pwahana musininiko, posure ezi vana vatambura ndi kuvhura vaze koNAMCOL ndi nkenye tupu evango eli vana kumona lina vazi komutjima nye lyahepa kulitjangesa noministeli zerongo. Simpe katente asi owo nye vana kupira kusikisamo yihepwa oyo, awo vahepa nye kukalitjangesa ko namcol ndi mavango nkenye, vadiva koministeli yipo vawapukurure yitwa yawo. Ministeli kazihundilire varongwa ava vana kara melikwamo eli asi vahepa kurugana unenevasikisemo yitwa eyi vapumbwa komeho vakasikise nomvhura 21, yipo ngano yikavapulisire vakaze montambondunge zomurongo nazimwe omu navakahingira monkondwa rongero. Nokutanta hena asi varongwa vamwe kwalitjangesere konamcol ngesi yakavawapera, nokusikisamo yitwa yina kuvapulisira kontambondunge zomurongo nazimwe, nye nomvhura dawo dapitakana 21, awo kuna kuvapa magano asi vatwikire ngorooro nanamcol dogoro vamane malirongo gawo gosekondere. Nonkambadaro dimwe kuna kara asi varongwa vetu vahepa kuza konosure dokulirongera unkurungu vahepa nye kulitjangesa kumwe noNamibia Training Authority omu navakawapukurura malirongo gawo nedeuro. Age kadiworokesere vakurona, vareli novarongwa asi nsene munona ogo anatokora asi takatengwira monkondwa rongero age ngoso takazumbanesa yitwa yendi eyi gagwene nare mekonakono eli gapilire kurugana nawa. Wontambo zomurongo nambali awo navazuvha nye yitundwamo yawo apa ministeli gaziyidivisa paveta moune ndi asi nayina.
New Era Reporter
2017-01-12 12:29:48 1 years ago

Be the first to post a comment...