• October 17th, 2018
Login / Register

sure zosekondere zalinus shashipapo kuna kara momukaro dona


Sure zaLinus Shashipapo zakara moKavango zoupumezuva  kuna kara momukarodona ogu guna pumbwa kuguwapukurura ndi kuzizungururapo yipo vatungeko zimwe morwa momukaro ogu zina kara kapi zina wapere asi likare evango lyokulirongera. Ekuma lyapo ndi nozugo nadinye dokulivaterera dazonauka nare nare ano mberewa zerongo momukunda kwazipere mbudi ezi kutunda momvhura 2004, dogoro ngesi kwato varuganako. Linus Shashipapo kwakara noKM 113, upumezuva waRundu pomukunda vana kutumbura asi Katere momukunda horowero gwaNdiyona, Kavango zoupumezuva. Sure ezi kwazidikire mo1973, kutunda nye opo kapi varuganako ewapukururo nkeenye. Kuna kumoneka asi sure ezi kwakere melikwamo lyokuziwapayika mo2015/16 nye dogoro nayina ngesi kwato eyi yahoroka  nampili vagenda woku wiza kosure, hawe kuvamorora edumba eli lina kara asi muntu kapi tovhuru kuhesera.Mukwatelimo gerongo pomberewa zomukunda Kavango zoupumezuva Fanuel Kapapero , katente asi ewapukururo ngano lyakereko mo2015/16  meyereko lyoyimaliva nye eyi kapi yazire moyirugana morwa yimaliva ndi asi eyereko kwalihagekesere. Kugusapo yimaliva eyi kwaninkisa vapire kutwikira naegano asi vawapukurure sure ezi. Kwakere melikwamo omu vayitulire momatjingiso yipo ngano vagwane asi yilye nakaziwapayika nye kwawizire vayihageke eyi morwa yimaliva kwato yimo ana kutanta Kapapero. “Nsene asi nakukara yimaliva, ewapukurura talitwikire morwa yina kara asi eyi ngesi yonkwangu. Apa ngesi , ose kuna kukondja asi tugwane yimaliva, nampili ngano nonzugo dokulivaterera tuna wapukururako ndi nayinye sure nononzugo dokurara vanona  edi dina kara asi ngesi kapi dina kurugana. Kuna kara asi nomulihu nadinye vahepa kudigusamo vaturemo donompe notoilet ntani nopomba nayinye eyi vahepa kuyigusamo, yimo ana kugwedako ngoso Kapapero. Ekuma lyesure nomakuma nagenye vahepa ngesi kugagusamo morwa kapi yina kara nomukaro gomuwa varetepo eyi yina wapere kuyiruganesa. Nonzugo dokulikuhwira noyikasayise kapi yina wapa eyi yina kutwaredera vanona vaze komukuro vakazogane ntani kuza koyikasayise moyihwa. Vanon kapi vana kara nomatarese ndi nombete dina wapere. Mokukwama mukurona sure, Faustinus Shikukutu, katente asi eyi yokuwapukurura sure egendeso nare lyagusa kulira asi sure ezi vahepa kuziwapukurura nye ehundiro eli kwakara talinana nomvhura nonomvhura. Age katente asi mbapira zokuhova ezi zahundilire asi sure vahepa kuziwapukurura kwazitjenge mukurona sure gwanare gatusiga munekuto Gondulf Kanyinga zize koruha rwerongo kombereewa zomukunda mo2004. Omu gakazitambwire munekuto Alfons Dikuua siruwo sina age yige mukondi gerongo momukunda Kavango.Kutunda nye opo mukaro kunakuza kokudona unene. ‘” Vanona ngesi kavageve mbapira zawo zorunyegenyo mouvali wakapita komukwatelimo gerongo momukunda munekuto Fanuel Kapapero, nokutanta asi nsene kapi vana kuruganako Yuma awo kutunda moune dogoro utano kapi navakara pevango lina, mombapira zawo kuna tjangamo eyi vana hara, makuma gana zonauka, aga gana kara asi kuna kureta woma kwanavenye noukanguki kovanona, vamitili nanavenye avarugana pevango olyo. Yimo ana kutanta nage mukurona sure. Shikukutu nage yikando yoyinzi kavadiworokesa asi sure zina kapi zina wapa, nokutanta asi kuna pumbwa ewapukururo pangenderera. Monomvhura dapita, mukaro gosure kuna kuyipa unene , eyi yina kumoneka asi makuma gamwe vahepa kugazungurura morwa kuna kara nonomufa dononene. Nomulihu doyitoilet nare dasita, morwa dakurupa, egano lyewa kuna kara asi nayinye eyi vahepa kuyizungururapo nononkonda rongero dimwe ngoso, ntani nonzugo dokurara vanona, kuna kara momukaro dona, eyi yina kara asi vanona vakara mononzugo odo kapi vana kara meparu lyewa.
2017-02-02 10:23:33 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...