• September 26th, 2018
Login / Register

Baliluko lalikuta babilaezwa ki likezo za bubangoki

Languages
Languages

Nuusita Ashipala Oshakati-Baliluko lalikuta babilaezwa kikuňatafala kwalikezo zakubitelela, kubulaya basali ni banana zeo lifita fa lipesenti ze 70 hala alikezo zabubangoki zetatubiwanga kikhuta yepahami ya Windhoek. Hala 2015-2016 likezo za bubulai ni kubitelela kizekonilwe kuzekiwa ni kufumana likatulo mwa khuta yepahami ya Windhoek kamo ze 33 nelitalimana ni bubangoki, kubuka ni basali isikatato yabona ni banana. Kumatomola-pilu kufumana kuli likezo zabubangoki kwa basali ni banana zeamana ni kubitelelwa ni kubulaiwa liezahala kwa basali ni banna. Litaba zesituhu kilitaba za bubangongi zakunyandisa basali ni banana zeo lifitiswanga mwa khuta yepahami, kwa talusa Deputy Judge President Hosea Angula malobanyana. Hana bulela mwanako yakukwalula mukopano wa mulao wa silimo kwa khuta yepahami ya Oshakati malobanyana, Angula naize, mwa litaba zabubangoki zeama basali ni banana, zeatuzwi lishimbanga likoto zalilimo ze 19 kuisa mwa lilimo ze 31. Angula utalusa kuli zelilwanisana nilitaba zakuli likuta limakekechima kwalibangoki mwalitaba zabubangoki zebatalimani nizona basali. Angula nabala liňusa mwasibaka sa Chief Justice Peter Shibute. Biki ye, bamakande babihile kuli basizana balishumi kababalalu nebabitelezwi mwa sikiliti sa Ohangwena sinosi, kacwalo buňata bwalitaba kizabaana bababitelela basizana belibahabo-bona. Mwasikiliti sa Oshikoto nekubihilwe likezo zesupile kazepeli zakubitelela kuzwa makalelo asilimo se. Mwahali kuzona yemwi ki yakubitelela mbututu-nalukeke wa lilimo zetalu, bana balikolo bababeli kubeya musali-mumbulu wa miaha ye mashumi asilezi kalilimo zeketalizoho (65). Basali bababeli nebabulailwe mwa sikiliti sa Oshikoto unumwaha. Kuekeza kwalitaba zakubitelelwa ni bubulai zekonilwe kuatulwa mwa khuta yepahami ya Windhoek, khuta yepahami ya mutulo niyona ikonile kuatula litaba ze mwanda kazene mwa 2016. Mwalitaba zemwanda kazene zeatuzwi, zemashumi amalalu kailimwi liamana ni misebezi, kamo ze mashumi asupile kazetalu liamana ni bubangoki, zene nelikupezwi kuzekwa sinca ni zapundululo.
2017-02-13 11:35:42 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...