• October 17th, 2018
Login / Register

!Ā!khōmais ge ǁanǂgāsabena ra ǂgan in ǀaeǂhuwiga kō!gâ


Xoa-aob: Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes-ǂNūǂgoaes di !Ā!khōmais ge nausas ǁîsa ǁnā !ereamsa tani hâ !ās !nâ nî hâ ǂhuwiga ǀaris disa xawen ǁanǂgāsabena !ûi!gâs ǁnāti ī ǀaeǂkhuwigu dis di !ereamsa hoatsama tani hâsa goro ǀgomǀgom!gao. ǂNūǂgoaes !Ā!khōmais di !āǁî sâuǁkhāsib omkhâis danab Jegg Christiaani ge ra mî, ǀasase ra ǂnuwihe ǀaeǀari!khaib ǁnāti ī ǂhâbasa xūn hoana nî !khōǂgāsa ǀaeǀaris !oabade !āsa mās !aroma, xawen ǁanǂgāsabena ǁîn sîsenǁareba !ûi!gâs ǁnāti ī ǂhâbasa tamase ra hâ ǀaeǂkhuwigu dis !ereamsa tani hâsa. !Nāsase nēpa ǂNūǂgoaes di ǂnaumâiǁanǁguigu !nâ !kharu ge kurigu !nâ a mûsas ge ǂauna ǀaeǂhuwigu ge ǂgui omaride a ǂkhôaǂgâ kai tsî xūose a !gorosa. “Mâ ǁae-i ǀgui-i ai-i ga ǀaeǂhuwi-e nî hâs kara os ge nēsa a !ā!khōmais !eream ǁîba ǀariǂuis disa tsîs ge ǁîsa hoaǁae nēs !aroma ǂhumisase hâ, xawe ǂguro mâ !khais ge ǂhuwib nî hâsa ǁkhaesa,” tib ge Christaana ge mî. ǁAnǂgāsaben ge nî ū-oasen mā-ams ose !nanǀgaib daraga ūhâ ǁanǁguiga xu ǂgaeǀkhōsa ǁkhāti ǂhanu tama ǀgaugu ai !amsase, ǁkhāǁkhākhâisa !nanǀgaiba !gaeǁares !aroma ūhâ tama khoena nē sîsengadī kais. ǁKhātin ge ǁanǂgāsabena ra ǂganhe in xasn sîsenūsa ǂōrisase !ûisen. Nausas nē a ǀhawe-ūhe ǀasa ǀaeǀari!khaiba ǂhâbasa huisenūxūna ūhâs ka i xawes ge ǀgaisa ǁgoaǂuisa ǁnā ǂnaumâiǁanǁguigu !nâ hâ omdi kaise ǂawo-aigu hâse mâsa tsî ǂhuwib ǁaeb ai ǀaeǀari-aona ǂhanib ase ībasa !haese !gommi go hâba sīs disa aiben daob hîan ga supuse a sī-ūba ra ôa-amtsâ hîa. ǂNaumâiǁanǁguigu ge ama ǁgoaǂuis ase ība !ā!khōmaisa, nē ǁanǁguigu !nân khoena ǁans ǀguisa ra hî tsî mâ-i a dao !khais tsîna hōǂuisa tama ra ī hâ a soa-i hoa-i ain ra om amaga. Christiaani ge ǁanǂgāsaben ai ǂgansa ge dī in ǀû ǀaeǀari-aona ǂōpan ǁaeb ai ǁîn !noesase ǀkhī tamas ǀkha ǀausa xawe ǁîna ǀoasa sîsenǁareba hoaǁae mās ge sîsenna ǀaeǀari-aona nî supuba. Omden ra kuru xōǀkhāgu ǀgaub tsînan nēti ī ǁanǁguigu !nâ ǁan hâ khoena kō tsî tā ǁîn di tama go hâ i ǂhuwib xa hōhe tsî ǂkhôaǂgâ.
2017-02-15 11:54:55 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...