• October 18th, 2018
Login / Register

Tita ge ǀorose ge !gao ǂgā ta ge !khommi xa - ǀKhō-ao-i


Xoa-aob: Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes ǂNūǂgoaes !nâ ra hâ ǀkhō-aob Ronald Dirkseb ge ra mî, kaises ûiǂoasa a !gomsa ǀkhō-aon !harib ai, ǁîn kaise ǀgaisase ra ǁguiǂgāsen tsî marisa ǂgā nē !âb !nâ, xawen ǀunis ai ǂgaoǀkhāsa tamas ka i o ǁkhoren ra hōdawasa nēpa xu hō-oa tamasa. Khao!hūb ǁîb ǀkhōǂgarob dibab gere mā soab aib ge nē 41 kurixaba gere mî,nausab kaiseb a ǂkhamsa xu ǀnamma ǀkhōsa ūba hâ xaweb ge ǁîba 2008ǁî kurib ai ǀgui ǂan!gâsa ǀkhō-aose a ǀhurutsoatsoa tsî nēsis kōse ǂgaeǂguiǂgās tamas ka io ǂanǂansens di albummi tsî ǁnāpa xu ǀgam ǀoasakha tsîna māǂui hâsa. ǁNāpab ge a dîhe mâtis nē !gûsa ǀkhō-aon !haras !nâtsâ !khaisa ob ge !eream tsî ge mî, nēs amase ǂhau daob ai !gûs khami tsâ tama tsî a ama !garisa, sa mās a ǀgapi xawes hōdawasa kaise a ǀoro amaga. Ronaldi, hîa Nama !hao!nāsi ǀōn ai !gaoǁgui hâb  rigae ǀōn ǀkha ra ǂāamseb g era mî, ǂgaooǀkhāsa !harib ǀkhō-aon dib ai hâs !aromab ge ǁîba kaise !gamse ǁhōdi âba marisi aib ai ge tsâǀkhā. ǁKhātib ge ǁîb hoaraga ǁkhāsib tsî ǁaeb on age ǂgā, xawes ge nēsa ǀgui ǀgaisa harebe-i tsîna ǀams ai ūhâba bi tama ge i ǁîb ge ǁkhorese. “Tita ge ǁnātikōse omkhâi tama i tsî ǁkhāti ǀama tama hâ. CDga !gaos ge ǁkhāti ǀgaisase ra ǂgan tsî ta ge ǀgaisa hōǂgā-e CDga xu kuru tama hâ,” tib ge mî. ǀKhō-aon ra dī ǂnāgu tawas tsînab ge am!nâxa tama hâ kaiseb ǀorose ǁnāti ī ǁkhauǂuide ra hō amaga. ǁKhauǂuihe tsî sī !khain tawa ǀhurus ge kaise ǁîba !gâi hōǂgāsa ga ūhâba hâ. Ronaldi ge ge mî ǁîb musik-i ǂnamipeb !kharaga tsâsiga !gâ-aona xu ge !khō!oasa ǀnîna !gâibahe tsî ǀnîna ǁkhoxabahe tamase, xaweb ge ǁîba nēs ai ge mî ǁîb nē tsâsiga ra ū!oasa nēb a ǀkhō-aon mâsi amaga. !Aruǀîb ge ǁîba gere ǁgauǂuis ge marisiǂkhâ!nâs kaise a ǂkhawusasa tsîs nēsa ǁgoaǂuis ase ǁaupexa !nāsa ǀkhō-aona ībasa. “Tita ge ai!gûs !aroma aitsama ra mātarebasen CDga !gaosa xawen ge ǀnî ǂkhâ!nâ-aona surudeb ai ū tsî mātare tama hâ tsî khao-oa kai tes ǀguisa ra dī, nēti ī ǀhubub khao!gâ,” tib ge gere mî. Ai!âb ge ǁîba ge mî, ǂgui mādi ǀkhōs dide ūhâ ǀkhō-aon ra ǀûsensa, !gōsase marisi !nubusib xa ra !aromahese tsîn ǂgui ǂkhamkhoena xū-en dī-ū tama mādi ǀkha ra ǁōǂoasa. Ronaldi ge ǂhanub ai ǂgansa gere dī, îb nēti ra !gomma tsâ ǀkhō-aon ǁîb khami īna marisihui!nâsa mā, mâti ǀguis ga a ǂkhariro xawen kaise nî !gôa!gâ amaga.
2017-03-07 12:05:51 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...