• October 23rd, 2018
Login / Register

Tsoaxaubams hostels ge !gâi mâsib !nâ khoesib !aroma hâ tama


Xoa-aos: Eveline De Klerk Tsoaxaubams-ǁGau!nâ-aon tsî mûǂamaon hosteldi tsî skolgu din ge ǁîn di ǂkhîo!nâsiga gere gowaǂui huri-ammi di ǀnî skolgu tsî hosteldi hâ!nâ !gâi tama mâsigu ǂnamipe. ǂOago wekheb ain ge Tsoaxaubams di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob Juuso Kambeusheb, ǀkha ūhâ hâ i ǂnûs tawan ge ǁîna ǁîn hō!âde gere ǀgoragu. ǁGau!nâ-aon tsî skoldanan West Side ǀGapi Skoli din ge ge mî, nausan skolgu tsî hosteldi di ǂgui !gôab ǀgôan māsa !gôab skolgu tsî hosteldi a taniǁkhāba !nā hân xa ǀgui !hoa tama, xaweb nē mâsib skolgu tsî hosteldi kō!gâs diba kaise !gâi tama mâsib !nâ hâ tsî ǁgau!nâ-aon ra mîsa !oa ǂuruo!nâsiba ǀgôan tsî ǁgau!nâ-aona !khōǂgāba hâsa. !Gôahesa Werner Waali, Namib ǂAmskoli dib tsî Hofmeyer hostels ǁnā skoli dis mûǂamaob hâkha ge ge mî, nē hostels mâsib ge ǁnātikōse ǁgai mâsib !nâ a ǂgâ tsîs ge Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis tsîna nē !khaib khoe-e hâs !oagu ǂâuǀoa tama ti a mîsa. “Nausab ge skola nē mâsib !nakas tsîna ǁkhowa-amsase mâ ǀnî !khai-i nē ǀgôana da nî doe-ū-i a ǀkhai xui-ao, ǂgui ǀgôan Tsoaxaubams !nâ ǀaokhoen ǁîn tawan nî hâna ūhâ tama amaga,” tib ge skoldanaba ge mî. Namib ǂAmskoli ge ǁaupexa 100 ǀgôan !kharaga skolgu Tsoaxaubams !nâ mâgu dina hostels !nâ ūhâ. Skoldanas Atlantic Junior Sekondere Skoli dis, Emma Ipinges on ge ǁkhāti ge mî ǁîs skoli tsîn kurin !kharu hâse ǀnai ǂam!nā!khûga ge ǁnāǁgôatsoatsoasa tsî !aorosa mâsib ǂkhôab !nân a ǂgâǁkhāb !nâ ǀgôan tsî ǁgau!nâ-aona ra mâisa. “Sida ge kaise ra ǂâiǂhansen sida skolgu di khao-oa ra mâsib ǂnamipe, ǂnuwiǂgoagu tsîn ge ǂaridaoga tsēkorope ra hō nausab skola !augaba xu !amkuse ra mûsen xawe tsîs ge nēsa ǀgaisase ǁgau!nâs ǀgôan disa a tsâǀkhā ǁkhā. Nēb ge ǀgôa-i nî ǁgau!nâsa !khō!oa!nâ tama mâsiba,” tis ge gere ǁgui!ā.Hanganeni ǂAmskoli di ǁKhāǁkhā!âb danab, Dennis Mueseeb tsîn ge naun ǀkha !khō!gâ tsî gere mî ǁîn skoli di ǂkhari-omdi tsîn kō!gâhesa ǂhâba hâsa ǁaupexa di hoade sîsen tamase mâ xui-ao. “Nē skoli ge 300 ǀgôan taniǁkhāsib !oagu ge ǂnuwihe xawe nēsi 933 ǀgôana ūhâ tsî nēs xa ra !aromahese !aruǀî nē ǁgâiba a tani ǁoa,” tib ge ge mî.
2017-03-07 12:06:41 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...