• October 17th, 2018
Login / Register

ǂAuxûib tsî ǀhubuǀhubusenxūna hîǀhurus ge ǀgora-e ūhâ tama hâ


Xoa-ao-i: Alvine Kapitango ǀAeǁgams - ǀGamdisiǀguiǀa kurigu di ǀgaiba sîsens ǂauxûib tsî ǀhubuǀhubusenxūn hîǀhurus xa !khōhe hâ khen ǀkhas ge Verona Du Preeza ge ǁkhāǁkhā “ǀgui khoe-i tsîn ǁnāti ī tsâb tsî tsûba xu ǁaraǂuihe tamasa nēti ī hîǀhurus xûib tsî ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs xa !ganu hâ ǀnamsaben diba xu.” “Nēti ī khoen ǀkha tsēsa xu tsēs ǁga nî sîsense īs ge kais era ǂhani tsi,” tis ge Du Preeza ra ǀhâi. ǁÎs ge hoana mû tsî !kharu!nâ hâ ǁnā khoen ǁharodi !nâs tsēs hoasa ra mâisen amaga. Nē khoen ra !kharu!nâ ǁgonaǂgaosib, tsûb, ǁgâi!hamsase tsâs, xū-e harebe tama tsî xū tamase tsâsens tsî ǁîn ǀaokhoen ra hui!khoemâtsâba ni ǀgauba mûs. “Sida ge ǀae!khō-aon, gagasi ǂgaeǂgui-aon tsî ǁgau!nâ-aon ntsîn hoana nē senters tawa ra ūhâ huiba mā tsî nē !gomsiga xu ores ase. ǂGui Namibiaǁîna da ge !hūb a ǂhabase ūǂgātsâ hâ,”tis ge nē ǀhûhâsib sîsenaosa ǀnom rase ge mî. Du Preez ge Etegameno Dī-ūnus Senters tawa ǀAeǁgams !nâ ra sîsen tsî ǁîs beros tawa New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha gere ǁamǂare. Etagamenos ǁgoe !khaib ge kaise a sâsa ǁîs ǀAeǁgams !auga Kaiǁkhaes daob !nâ ǂnôa tsî ǂkhuwib tsî ǀhomab kai!ās diba xu !nūse ra ūhâ xui-ao. Du Preez ge ǀhûhâsi !oaba-aosis !nâs ge a ǁkhāǁkhāǂuisentoas khao!gâ ǂguro sîsen-i ase ǀAnes !nâ ge sîsentsoatsoa ǀhûhâsi !oaba-aose, ǁîs ge 23 kurin ǀkha ǀAnes !nâ Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis !naka ge sîsentsoatsoa tsî nēpa ǀnai ǂauxûib tsî ǀhubuǀhubusenxūna ra hǀhuru khoen tsîn ǀkha ge tsoatsoa. Tsûsa xūn di ǀgui-i ge !gōsase nē khoe-i nî ǂkhamkhoe tsî noxopa ǂam kurina nî ûhâs kara tsî mâtin ǁgûna ra ǁkhore tsî dītsâ ǁîn di ǀgôan ga a huihes tsîn ǀkha ra ǂhansenma ǀgausa. Ās tsî ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs xōǀkhān ge ǀaokhoena ǂkhawadīb tsî ǀae!nôan tsîn !nâ ra hâ nē mâsiba xu ra !huise, Nau ǀkhāb aib ge mari mâsib tsîna !gomsib ase ra hā nē khoe-e kō!gâs tsî nau nî hâ !khōǂhomidi !aroma. ǀNî khoen ge nausa !nāsa !nādi !nâ ǀasa ûibba senters tawa hâtoas khao!gâ ra tsoatsoa tsî kurina ā tsî ǀhubuǀhubusenxūna sîsenū tamase ra hâ, ǂguin gaxuse ǀû tsî ǁkhawa ra tsoatsoas ga hâ xawe, Etegamenos di !khaib ge ǀae!khō-aosa ūhâ, ǀhûhâsib !oaba-aosa ūhâ, !gomsiga !gâ tsî oresa ra mā khoe-e ūhâ tsî noxopa ǀnî !oabade ra mā. Nēsis kōsen ge 610 khoena nē !khaib tawa-ū !kharu hâ.
2017-03-14 10:54:39 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...