• October 18th, 2018
Login / Register

Hubbli bubblib ge !aorosasib ase ǀhûhâsiba ība


Xoa-ao-i: Alvine Kapitango ǀAeǁgams - ǀHûhâsib !oaba-ao-i Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi di-e ge kais era ǂâiǂhansen ǂgui ǁgûn xū-e !khā tamase ra hâ ǀgôan ân hubbli bubbliban ǁkhoab !aroma ra sao hîa ra ǂkhôaǂgâ !khais ǂnamipe, ǁKhātin ge ǂguina ǁkhōǁkhōsasib nēti ī hubbliba ǀkhuwus ǀgôan tamas kai o sîsenū ra khoena !khōǂgāba hâba a ǀū. Du Preeze ge New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhas ge ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâ-ū harase ǁîs di ǂâiǂhansensa gere gowaǂui. Tsûtsûsa !khais hîa nēpa hâs ge Du Preeze ge mîsa !oa ǁgûn aitsama ôasana hubbliba ra ǁamabasa hânan ǀgôana 18 kurin !naka nî hâs karao. Nēti ī ǁgûn ge ôasan xa ǀguis khami ī sorosi ǂkhôa-i tsînab hubbliba ūhâ tama ti ra ǂgomǂgomhe. Hubbli bubblib ge xlāxawas hîa gaxu baigu ǀkha a kurusasa tsî ǂanǂansa ǁnaetib xūse a ǂansasa. New Erab ge ǁîb ôa!nâde dīs ǀkha African Gemstone ǁamaxū!khaib tawa sîsenao-i xa ge mîbahe, ǂkhari hubblib ra N$299sa ǂgan tsî kaiba N$699sa ǂgansa. Nē maris ge !khōǂgā tama hâ ǂnomn ǀanni !aroma, ǂkhaira ǂkhanib tsî ǁhōǂgāhe ra ǁkhoaxa xū-i tsîna. ǁÎn ge noxopa nē ǂganǀgauba ra khui. Hubbli bubblib ge !nāsase 22sa xu 35 kurixa khoen xa ra sîsenūhe. “Hubblib ge tabaki hîa ǁkhoaǁkhoa ra xūn ǀguina xu hâ-e ūhâ tsî amabes !nâ ǂkhôa-e ūhâ tama hâ,” ti-i ge sîsenao-i nē ǁamaxū!khaib di-e New Erab ǂhôare-ao-e ge !eream dî!gâs ai. Xawes ge Du Preeza ra mî hubbli bubblib a ǁkhōǁkhōsa !khaisa ǁnā tabaka-i ǀgaisa nikotin-e !khōǂgā hâ sarun !nâ da ra hōhe amaga. “ǂKhamkhoen ge nēti ī nikotin-e ǁîn sorodi !nâ bubblib !nâ-ū ra ūǂgā tsî nēs ǀkha ǁkhōǁkhōsasib !nâ hâ. ǁKhoaba sao tsîn ge ǀnî ǂkhamkhoena xana-i tsî ǀhubuǀhubusenxūna nēti ī habbli babblib !nâ ra ǂgae,”tis ge Du Preeza ge mî. “ǀGui !khais habbli babblib dis ge, ham tama i hâsa tsîn ge ǁgûna tātsē xū-e !khawa tide tsîn ge ǁnā-amaga ǂgui ǂkhamkhoen tsî ǀgôan tsîna nēs !nâ-ū ǀhubuǀhubusenxūna ra sîsenū ǁgûn a ǀūse,”tis ge gere !khâikhom. Hoa !Hūbaib ǂUrusib !Nans (WHO) !oagu-i ge khoe-i hîa hubbli bubbliba ra sîsenū-e, ǀgui !nās di ǂgaes ǀkha 100 tamas kai o !nāsa saruga ra ǂgae khoe-i ǀkha a ǀgui. ǁNā-amagas ge Du Preeza ǁgûn tsî ǀhûhâsiba ra ǂgan în tā mā-ama hubbli bubbliba sîsenūsa tsî ôasan ǀkha noxopab ǁaeba hâ hîa harase !hoa tsî nēti ī ǁkhōǁkhōsasiga mî!āba.
2017-03-14 10:53:14 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...