• October 19th, 2018
Login / Register

Mpumbwe zononkondwa rongero kuna dihepa unene moOhangwena


Ruha rwerongo momukunda gwaOhangwena kuna hara asi tumaliva yawo eyi avagwana yomukunda vahepa kuyigwederera yipo walye navatungisako nonkondwa rongero dimwe rambangako mambo govamitili. Apa ngesi awo kuna kara nompumbwe zonene kononkondwarongero, mambo govarongi, ntani nonzugo dokugendesa pamberewa ntani kuna pumwa yikasayise apa tuna kuuyunga ngesi, kuna kara tupu nononkondwa rongero dokusika ko2772 novantu nye wokusika ko 100,000 varongwa. Ano vanona wokuhupako awo kuna kuvarongera nye mononkondwa edi dakarapo dokusika ko 481 ntani 190 dokukwateramo. Ntani udigu umwe una vagumu kuna kara usesu womambo govarongi apa tuna kuuyunga ngesi mberewa kuna kara tupu nomambo 436, ano awo varongi kuna kara 4000 omu yina kara melikwamo asi kuna karamu vamitili murongo mwankenye. Mukurona gerongo momukunda Ohangwena, Isak Hamatwi, katente kupira mambo ndi uturo, varongi kuna kuninkisa asi sinzi sonosure dokonomukunda dipire varongi morwa mararo. Eyi yina kutanta asi konyara kusika ko 407 varongi wokupira kuma urongi, yinatwaredere ko noperesenta murongo. Mokukwamwa etwaromo lyendi, Hamatwi katente asi vamitili vahepa kuvatwara komadeuro yipo vagusepo udigu ou vana kara nawo. Yipo hena asi vahepa kuvatuma kedeuro ava vapira kusikisamo urongi ntani vahepa kulirongera unene yirongwa eyi ana gusa muntu yiyo hena ngayaronga. Yimo ana kutanta Hamatwi. Magano nononkambadaro nayinye eyi kayitumbwire pepongo eli kavakere nalyo modoropa zawo moEenhana. Yirugana yetu kuna yigumu udigu ou wosimaliva eyi tuna kara nayo ngesi. Nye kapi yina kuvadompesa mutji, awo kuna kurugana moomu vavhuilira noyo vana kara nayo. Nampili ngomu asi kunakara noudigu woyimaliva, mukunda gwayitompoka mokutunga nonkondwa rongero dokusika ko 40, mambo govarongi 20, ntani vawapukurura 47 nonkondwa rongero meyereko lyoyimaliva 2016/17. Mavango gokudanena vanona ponosure age vatuliremo melikwamo lyoyimaliva eyi yomo 2016/17, eyi kwayitura yindindire, morwa nawo kwavagumine eyi yokugusa yimaliva mokatji komvhura. Ano moyimaliva nye yomvhura ezi, ruha oru rwerongo kuna kara asi vahepa kutunga nonkondwarongero dokusika ko 31 nokuwapukurura 23. Ntani mambo nye gokusika ko 20 nago vahepa kugatunga mosiruwo seyereko yimaliva yomvhura ezi. Vampitisili womukunda kunaktura asi mema ntani rutjeno yahepa kukara asi yimwe eyi navarugana nkenye mvhura. Pwantani ngesi, 83 mo 262 nosure kunapumbwa rutjeno ano 43 nosure ngoso simpe kunapumbwa mema. Awo simpe kunakuhundira asi vahepa kuturapo nonzira donongwa edi naditwaredera dogoro vakasike konosure, unene nosure dakara moOkongo, Ohakafiya ntani Oshikunde omu mwakara asi kugendapo sinano sosire ntani muheke gomunene gwakarapo, ntani kuninkisa vanona vatameke sure awo vana kuru. Ministeli zerongo meyereko lyoyimaliva eli ngesi awo kwagwana yimaliva yokusika konobiliyuna N$12 moyo vana tura asi nayinye kunakara nobiliyuna N$62.5 eyi nalikaruganesa epangero momvhura ezi.
2017-04-06 15:24:21 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...