• April 9th, 2020

‘ǂAidi ǀkha Havanasa xu ra ǀnopase ta ge ti xrata ge !khō!oa’

Languages
Languages

Xoa-aos: Tuwillica J Kahuikas ǀAeǁgams 21!Hoaǂkhaib dis ais ge kikis, ǂkhamkhoeb hîa ǁîb di ǁkhāǁkhāǂuisens anasarab !nâ ǀAeǁgams di Havana ǂnaumâiǁanǁguib !nâb mâse !khōǁnâhe hâsa ǂhaitsi ǂanǂan!khaib !nâ-ū ge ǂoaxa. Nē kikis ge ǀaeǂhuwib khami facebooks ai ge !khoe tsî ǂgui khoen xa ge ǀgoraguhe. Khao!hūb nē kikis dib !nâts ge tsarab xa ǀhaise ra ǁgausen blē-omdi, ǀurisa xūn tsî elektridaran hîa !auga ǁgoena ra mû, xaweb ge kaise ǂnīsase ra mûsen ǂkhamkhoeb Elifas Helao Nghitomokab, 23 kurixaba ais ǀkhāb ai mâ îxa ǀnommi ǀkha ǁîb di B xrata !khō!oas ǁgauǁgaus jaba ana hâse, ǁîb ge Namibiab Universitas Science-i tsî Texnoloxib dis (NUST) tawa ge ǁkhāǁkhāǂuisen.  Elifab ge 1993ǁî kurib !nâ Onaghulos hîa Ohangwena ǀkharib !nâ ǂnôas ai ge !nae tsî ǁîb di ǂam skola Eheke ǂAm Skoli tawa ge dītoa. ǁNā ǁaeb ais tsînab ge ǀnai 20 kilometerga skoli ǁga gere ǀnoba xrat 7 kōse. ǁNāpa xub ge xrat 8-10 kōse Kapembe !Amǁaresa Skoli tawa dītoa tsî xrat 11 tsî 12 hâra Iipumbu Senior Sekondere Skoli hîa Oshakatis !nâ mâb tawa ge dītoa. Elifab ge 2011ǁî kurib !nâb ge dadasab ǀkha Havana ǂnaumâiǁanǁguib !nâ a doeǀkhīs khao!gâ ǀnîkhamikō !gôab di xrat 12 ǁkhāǁkhā!âga ǁkhawa Namcols !nâ-ū !gâi!gâi!nâs !aroma ge xoaǂgāsen NUST tawab nî tsoatsoas ai!â. Nē ǁkhāǁkhāsens daoba NUST ǁga !gûǂuis ge tātsē supu tama ge hâ i. “!Nāsa ǁgoade ta ge ǁgoas di 5 ir ǀnai NUST ǁga gere ǀnobatsoatsoa î ta 7 irs khami ǁnāpa hâ ǂguro ǁkhāǁkhā!âb tsēs diba !onkhao tama hâse. Tsî ta ge NUST tawa ta ga 2 irkha di ǀnobas khao!gâ a sīo, o aibe ti ǁharora tsaraba !anuǀkhā tsî sâsase ti tsēsa gere !gū!oa.” Elifab ge ǁkhāǁkhāsens !aroma ǀgui NUST tawa ge hâ tama hâ i xaweb ge studentn ǂnûkhaeba!nans di ǁani, !nakaǂnôa president African Unions Universitais !nans di ī, NUST ǂhôaǂgares ǂhôaǂui-ao tsî NUST !nans ǁkhākhāsens proxramga ra kō!gâs ǁanis tsîna ge ī i. Elifab ge nēsisa aibe ra sîsenôa tsî ǁnās khao!gâ ai!â ǂnoaba-aosis !nâ ra ǁkhāǁkhāsen ǂgao.
New Era Reporter
2017-05-03 10:52:02 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...