• September 23rd, 2018
Login / Register

!Ereamo!nâ ǁgûgu ge !aruga – VP


Xoa-aos: Albertina Nakales ǀAeǁgams-!Nakaǂnôa  Presidenti Nicky Iyambob ge ǁnāti ī Namibiab ǁgûgu hîa ôasan di !ereamsa ū ǂgao tama i tsî ra !khoebēga !arugu ase ge ǁnaeǁgau. Iyambob ge ge mî ǂauna !gôab !nâ hâ Namibiab ǀgôan ǁgûgu ose ra kaikhâisa ǁgûgu ǁîgu di !ereamxasiba ǀgôa-i noxopa !nae tama hîa ra ǁhaixū amaga. ǁGûgu ge a !aru!nâ. ǁÎgu ge ra !khoebē, ama i ge ǁîgu ra !khoebēsa. Xūn ge hoaragase a ǁkhoaxa xawe ǀgôa-i !naes ti i nî hās kara, o gu ge ra !khoe,” tib ge ǁîb gowaǀîs IDAfrikas di 3ǁî kurikorobe konferensis tawa gere mî. IDAfrikas di ǁgūbas ge ǂhanuu tsî omkhâisens ǀkha a !nao-isa ǂnûiǂgāde huisa îdi ǁnâu!ā ǁanǂgāsaben sâuǁkhāsib tsî sîsenǂuiba !hūgu ai. !Nae!khaidi ǁgûdi ra ǀguri ǁgûse ǀamǂoas didi ge Ministers ǂGanaga!hūsi ǁHōn tsî !Hūba xu ǂoa tsî ǂGâxas disa ge ǁgari îs ǁgûna, !gōsase aore ǁgûga ǂgan î gu noxopa !nae tama ǀgôa-i âga ǀnai ǀonsa mātoa îs nēsa ǁgûde supuba !naes khao!gâ ǀgôa-e xoamâisa ǀkhai a ǁgûba ôama tsî ǀgôa-e xoamâisa !onkhaos soas !nâ. Iyambob ge !aruǀî îb ǂâiǂhansensa gowaǂi tsî ge mî, ǂauna Namibiaǁîn ǂhanusiǂkhanin hîa ǁîn di ǂhunuma kurina ǁgau taman ǀkha ra hâmasa nēti ī xoamâisende ǁnākhaos xa ra !aromahese. Nausab ge Iyamboba ge mî, !kharu ge 10 kurigu ǁaeb !nâs ge ministris ǂganaga!hūsi ǁhōn tsî !hūba xu ǂoa tsî ǂgâxas disa ǂgui !gâi!gâna a sī!nâsa !hūǁîn nî ǂhanusiǂkhanina hōbasensa ǁawoǁawos !nâ. ǀGui xū-i hîa mâǂoa ra xūn di ǀgui-i nē ministeris ge a sī!nâ i ge xoakhâis !hūǁîn dibas hîa a !amaresases !naes xoakhâib, ǁgauǁgausen ǂkhanin xoakhâib, !game-aon xoakhâib tsî ǁōǂoa ra khoen xoakhâib hâna ǀgui !âb !nâse. !Aruǀîb ge Iyamboba ge mî, Namibiab ǂhanub ra ǁguiǂgāsensa tsî nî ǁawoǁawosa î-i mâ ǀguiǀguibe !hūǁî-i hoa-e ǂgaoǀkhāsa ǂhanusiǂkhanina ūhâ tsî !gâi!gân !hūǁîsis dina ǀama. ǁÎn ǀkhāb aib ge IDAfrikas di sîsenǂuira aiǂnû-aob Joseph Aticka gem î, Afrikab ǂhanugu ǂnûǁkhaeba-aon di !gôab nē !nāsa ǀgam !nāra ǂoago kurib di konferensis xa a ǀgapisa tsîs nēsa kaise !gâi xūn di ǀguise ra !gawaǀîhesa.
2017-05-09 12:08:19 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...