• October 24th, 2018
Login / Register

Eyuva romazemburukiro wOtjiÞiro Otjindjandja ngariye puna otjisuta


Matheus Hamutenya Otjozorewe-Ovenhi mabakarere pomawongero woumune wotjiwa¿a ohunga neyua romazemburukiro wOtjiÞiro Otjindjandja tjOvaherero nOvakwena muno Omandaha varaisa kutja ehi rao ndivayekwa rasere okukotoka otjorupa rokukara neyuvandi. Otjingi tjozondekurona zOtjitiro Otjindjandja zOvakwena mbari pomawongero woumune motjiwana inga Omandaha vari noumune mbumautja kapenombatero okuzemburuka Otjitiro Otjindjandja ngunda averi ovasyona nokuhinahi nozomburo zarwe nÿuvayekwa. Tjaraisire inga ngeri motjari the, o kapteina yokehi yOuhonapare wOmbazu wOvakwena imba Ova/hai-/Khaua, Stephanus Goliath, wahongorerepo ovakwao okuningira kutja imbi mbya zunÿaka orukapitaveze viÞunwe amatja kanaa rire nawa kozondekurona zOtjiÞiro Otjindjandja okuzemburuka eyuvando ngunda ozo azehina ehi nozomburo nÿuvayekwa. Watja era rokuyandeka Ovakwena nOvaherero karari okuvezepa porwe nungwari yari wina okuveyeka ozombura nu munao otjitjihina eheya okuzemburuka eyuvandi ngunda ovandu ngamba avehinahi. “Otjirwa yari ohunga nozomburo- eyuvandi ozozondekurona mazekara nomwiihamo nepura ndimarikarapo okoo kutja tjii hapo ovo mavezemburuka tjike?” Goliath komurungu wapurire kutja tjii hapo indji Ondjuwo yOzoveta yeripura vi okuvanga eyuva romazemburukiro waimba mbaihamwa mOtjiÞiro Otjiandjandja ngunda amairuruma komapu omanahepero tjimuna ehi notjisuta amatja omapu inga kanaa yehanewa kumwe neyuva romazemburukiro wOtjiÞiro Otjindjandja. Matja ohepero kutja eou indi rizengururwe moumbomba waro nokuhina okuhokora okana okaÞiÞi kuro nu matja ovandu vasere okutjiwa kutja oviwana vyoharive vyapandjara ehi motji¿a ihi. Matja okutoorora eyuva romazemburukiro wOftjitiro Otjindjandja oupupu posya omazemburukiro yasere okukara nomaheya kwimba mbaÞunwa naweza ko kutja ngunda Ovanambia amaveitavere keyuva roharive, tjingetjo ohepero kutja ozomburo nÿatwarewa oruvezendo mazeso okukotorwa. “Twakutuka posya ozomburo zokuritunga ngunda zero momake waimba mbetuyandeka- imba mbatjita kutja turire ovahinahi,” matja naweza ko kutja: “Matuvanga ehi retu rikotoke, notjisuta tjasere okurira orupa romazemburukiro inga.” Ovahungire varwe vaire kumwe na Goliath amavetja ondando onene yomazepero yari okukambura ozomburo zotjiwa¿a nu munao otjimarire owatjiri kutja ozombura inÿa zeyarukje koveni vazo. Umwe wovahungire, DeoDat Dirkse, wari nongeyakeyero kutja tjiri ohoromende inomeriyandjero keyuva romazemburukiro indi ngunda aihina yaÞona okutwa momaunguriro ongutiro yOndjuwo yOzoveta yo 2006 kutja Ovakwena nOvaherero vetyasana nohoromende yeho rOvandoitji ohunga nOtjitiro Otjindjandja. Matja ohoromende yatanauka okambiri kondenya ohunga nozongutiro inÿa nu munao otjeri tojikumise kutja maopeya tjiri airiyandjere keyuva romazemburukiro indi. “Ndoovazu ohoromende kaipandere pozongutiro hapi indi eyuva indi maiyandja kovi ondengero?” wapura nao. Komrungu Dirkse wavanga ongahuririro kutja tjii hapo o Swapo nohoromende yehi rOvandoitji hapo yazuvasasa rukuru mo 1978 kutja ehi rOvandoitji marivatere o Namibia nomekurisiro otjorupa rotjisuta, natja kanaa pekara eyuva romazemburukiro tjingeengo ngunda apena onduvasaneno indjo. Ohunga naindeyuva ovandu ovengi vaire kumwe na 28 ku Kambundu ngunda varwe avamwine kutja ngapetezewe nawa eyyuva ndina omaheya. Tjiyari 28 ku Kambundu mo 1904 otumbo itwi oo katjombondi mwaa mutizirwa ovandu jehi yohangauti otjitwapatwa. Otjitiro Otjiandjandja tjariu mo 1904 nganduu ko 1908 Ovaherero nOvakwena omayovi nomayovi muvapandjara ominyo vyawo.
2017-05-12 13:40:33 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...