• October 24th, 2018
Login / Register

Kavangob !garo!āǀkharigu ǁanǂgāsaben ge sorosiǁgoeǀhaob ǂurusib ǂnamipe gere hōhō!nâhe


Xoa-aos: Memory Mutendas Nkurenkurus-Kavangob Huriǂoas ǁganǂgāsaben tsî ǀhûhâsiga ǂgaoǂgao!nâs tare-i !aroma-i a ǂhâǂhâsas sorosiǁgoeǀhaos ǂnamipe hâ ǁgau!nâsa ǂkhamkhoena mās dis !aroma ra ge Ministrira, ǂAns tsî !Hoa tsî ǁNâuǂhurugub Texnoloxib dis tsî  Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis hâra ǀgūǁae ǀHûhâsiba ǁGau!nâs !âde ge ūhâ i. Nē ǁKhāǁkhākhâis ge Kapakob !nâ ǂnôa !garo!āra Ntaras tsî Museses hâra tawa ge ūhe hâ i. United States Agency for International Developments (USAID) ge 2011ǁî kurib !nâ dī hâ i ôa!nâdi ra ǁgausa !oa-i ge 34 persentgu di ǂkhamǂgôade  Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas hâkha !nâ 15 tsî 19 kurin kōse hâde ra ǀgamǀkhā.  Nē ôa!nâdi USAIDs di di ge !gōsase ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāba Kavango ǀkharikha !nâ gere ôa!gao. Kaikhoen, kairan tsî skolga xu ǂoahâ ǂkhamsib tsîn hoan ge haidi !nakas tamas kai o salgu !nâ ǀhaoǀhaohe tsî !oa!ū gere ǁgauhe mâtin kondomma nî sîsenūsa. Nēs ge aorekhoegu kondomgu tsî tarekhoedi kondomgu hoaga ge !khōǂgā hâ i. Noxopa ge nē ǁgau!nâdi di !âba gere ǀhuruǂuis ge aorekhoe sorosi!gaos di ǂhâǂhâsib tsî mâ !gâi!gânas aorekhoeb tsî ǁîb ǁâsas tsîn hoana !khōǂgāba hâs tsîna. Nē ǁgamǁaredi !gōsase kondommi sîsenūs tsî ǀgamǀkhāba ǁkhaes, sorosiǁgoeǀhoab !nâ-ū ra ǂhīguhe ǀaen tsî ǀgôahōsa ǀaweǁguis !âgu tsîn ge ǀgaisa tsî ǀkhamasa !hoadi tsî ǂkhîo!nâsiga ge !aroma ǁhao-aon, !gōsase kain tsî kairan ǁaegu, ǀnîn !hao!nāsiǂūsigu tsî ǂgomǀgaugu ra sorahe ti gere ū!oa amaga. Musese ǂGiǂgosi ǁHûi!nâǂharis ǀAwemā-aob Sakeus Kudumob, ǁîb tsîn ge ǁhao-aon ǀgui-I tsî nē !hoa!âdi !nâ harase gere ǁhaob, ge ǀgonǀgon!gao tsî ge mî, nē ǂans nē khoen ra māhes kaise kai hui base nî īsa în ga nē hui!nâdi tsî ǁkhāǁkhāde ǂgaoba xu ū!oa tsî în tsīkorobe ûigu !nâ nî sîsenūs karao tsî nēs !nâ-ū ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāba nē ǀgam kavango ǀkharikha !nâ nî ǀoroǀorose. Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas ǀKharikha ge ǁîkha ǀgapi !gôab ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb !gôaba ūhâse ôa!nâdi !hūb didi !nâ a ǂansa. Kudumob ge ge mî “Nētsēs ûib kaise a!â ge hâ i kuriga xu ra !kharagasa; aiǁgauses ge sorosiǁgoeǀhaos !nâ ǁkhaubasensa khoena ra ǁkhaeba ǂhīguhesa ǁōna xu tsî noxopa ra mā  !ēsa, ǀaweǁgui ǀgôahōsa tsî ǁkhāba ǁkhāts a !gôab ǀgôan ǀguina ūhâs disa.”Hoa!nâ-aixa !gâi!gân sorosiǁgoeǀhaos ǂurusib ǁgau!nâs !khōǂgā hân ge ǂuruse hâs, ǀoroǀoros ǂgaohe tama ǀgamǀkhādi dis, khoraǂuis HIVs disa ǀoroǀoros tsî khoede ǂansa ra mā î di ǁîdi sorodi sîsenūs ǀgaub !nâ mî-am!nâ-e ūhâ tsî !hūb omkhâis !nâ !â-e ra ǀhuru ǁanǂgāsabe kai.
2017-05-23 11:17:44 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...