• October 18th, 2018
Login / Register

Otjozondjupab ge ǀgaisa ǂkhâ!nâsa omkhâisens proxrammi !aroma ge !khō!oa


Xoa-aob: Desie Heitab ǀAeǁgams-Îxa ǀkharib Otjozondjupab dib ge N$653,578 miljunsa nē kurib mariǂnûiǂuis !nâ ǁîb di omkhâisens !aroma ge !khō!oa. Nē marisa xus ge ǁaupexa N$217 miljunsa !nāhâ marisa ǀuridaob !gâi!gâi!nâdi !aroma nē ǀkharib !nâ nî sîsenūhe. !Aruǀîs ge N$90 miljunsa Otjinenes tsî ǂKhoandawes hâra ǁaegu ǁgoe daob !gâi!gâi!nâs !aroma a ǂnûiǂuisa. Ministris !Hū!âdi ǁKhawa Kō!gâs dis ge N$25 miljunsa !hūde ǁamas proxrammi !nâ sîsenūs !gao ge !khō!oa. Nau hâ !kharaga ǂhâǂhâsa proxramgu ǀkharib omkhâisens !nâ !â-e nî ǀhurugu tsîn ge ǁîgu marisa ge ǀgoraǂgābahe. Mâ hâ !oabadi ra mā!gaohe !khaigu di kō!gâs !aroma di ge !āde sao rase ge !khō!oa: Kalkfeldsa N$1 miljuns, Otjiwarongosa N$5 miljuns, Kaiǀauba N$10 miljuns, Otavisa N$13 miljuns tsî Kaiǁkhaesa N$4 miljunsa. Omkhâisens mariǂnûiǂuis nēsa xus ge N$6 miljunsa Dobe !Hūǀgoras Pos di ǂnuwihes !aroma tsî N$1 miljunsa hâ!khaiba ǂnuwis ǀkharib !nâs ǁnāti ī !hūsabena mās !aroma, Ministris !Hū!nāsi tsî !Hūba xu ǂOa tsî ǂGâxas dis !naka. Namibiab ǁKhaubasens !âb ge N$1 miljunsa Osona ǁKhaubas !Khaib di !gâi!gâi!nâs !aroma ge !khō!oa tsîs N$900,000sa !gâi!gâi!gâs Otjiwarongos ǁKhaubas !Khaib !aroma ge māhese. Ministris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂŪsigu dis ge N$36.5 miljunsa ǀkharib !aroma ge !khō!oa. Nē maris a ǂâi!nâǁguisaban ge Donatus Senior Sekondere Skoli di oms Kaiǀaub ǀkharib !nâs, Otjiwarongos di Tsaraxa-aibe ǁanǁguib !nâ ǂamskola oms tsî ǀgui ǂamskola Otavis !nâ. ǁKhāti i ge sîsenaon omdi, National Institute for Educational Developments (NIED), Kaiǁkhaes !nâ mâs din dide nî !gâi!gâi!nâhe. ǀNî maris ge nē ǀkharib !nâ ǁgau!nâ-aon omde kurus !aroma nî sîsenūhe.  Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge N$46 miljunsa ge !khō!oa, nēpa xus ǁaupexa !khare marisa nî sîsenūhese ǀasa !khaib ǀae!khōs xūna ūǀgaras diba oms !aroma tsî nēs xōǀkhā !Hū!nāsi ǀHûhâsib ǂUrusib !Âide dīs !khaiba ǂnuwis tsîn !gao. Okakararas, Otjiwarongos tsî Kaiǁhaes ǂHanub ǀaeǁgâude dī-ūnu tsî ǀgapiǀgapis !aroma-i ge mās hoasa N$5 miljunsa a ǂnûiǂuibasa. Ministris ǂHarugub tsî ǂKhari tsî ǁAegub ǀNōb Omkhâisens dis ge ǀhaob ai N$30 miljunsa ge !khō!oa.
2017-05-23 11:25:49 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...