• October 24th, 2018
Login / Register

ǂAuna !gôab din ge ǀkhurub huib ǂûna ra !khō!oa


Nuusita Ashipala ǀAeǁgams ǂHanub ge ǀkhurub huib ǂûn hîa mai-i tsîna !khōǂgā hâna ǁaupexa 90 000 xa !nāsa khoen Oshana ǀKharib dina ǀkhurub huib proxrammi !nâ-ū ge ǀgoraǂuiba ǂoago kurib mariǂnûiǂuis kurib !nâ. ǁNān hîa nēti ī proxramma xu !gâiba ra ǀaman ge 400 xa !nāsa Sāǁaes ǀhûhâsib ǁanin tsîna ǁîn di ǀō-aisa Sāǁaes ǂÛmās Proxrammi !nâ-ū. 150 000 xa a !nāsa maiǁhōgu tsî 51 ǀhaogu di rai-si-i tsîn ge Oshanab !nâ ge ǀgoraǂuihe ǂoago mariǂnûiǂuis kurib !nâ ǀgui. Nausa-i khoe-i di ûi-e ǂoa!nâhe tama !âs xa ra !aromahese xawen ge nē ǀkharib di khoena !hanagu tsî ûitsamaxūna ge ǂoa!nâ !hūba ge ǀgaisase tsâǀkhā hâ i ǀkhurub mâsigu xa ge !aromahese. Oshana ǀKharib di Mûǂamaob Clemens Kashuupulwab ge ge mî, ǀkharisi ǂgaeǂguidi ge nē ǀkhurub mâsib tsî dâu!khūdi tsîn hoana !amku tsî ǂkhîǂkhîsa ǀgaub !nâ gere sîsenǂamsa. “ǀHûhâsib tsî aitsama mâbasenhâ ǂnûiǂgādi di huib tsî ǂkhâ!nâs ǀkha da ge ǀgaisa ga hâ sîsenǂuib ǀkhurub tsî dâu!khūdi diba kaise !gâise ge tani,” tib ge ǀKharisi Mûǂamaoba ge mî. Dâu!khūdi mâsib xa !aromahe hâse di ge nē kurib !nâ 120 omaride ǁnaetisa ǁanaidi âna xu gte doe-ūhe, ǁkhaeheǁoasasen ge nausa khoese khoena ǁgam-i mâsib !nâ ûiga a ǂoa!nâse. !Aruǀîn ge !Nagaǂnôa ǂGuro Ministers berosa xu i ra !nurihesa !oa 3 220 ǀhûǁarebese ra ǂgari ǂgari-aon tsîna !hanaga !khā!khuris !aroma a ǂhâbasa huisenxūna !khō!oa tsî 24 tongu di !khomn tsîna ǂNâsa !Hūb !Hanaǂgās Proxramma (DLCPP) xu Oshanab !nâ ge !khō!oa. Ministris !Hanaǂgās, ǁGam-i tsî Haiǂgās dis ge nē DLCCP proxramma ra mûǂam. ǁKhātis ge nē ministrisa ǀnai ge dītoa ǁaupexa 12 kiloometergu !nūsiba ūhâ ǁgampaiba ǁguisa hîa Uukwiyu-Uushonas, Ondangwa !Garo!ā ǀkharib, Oshakatis Aiǂoas tsî Okatanas ǁhûi!nâǂharidi tsîna !khōǂgā hâse.
2017-05-30 11:15:39 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...