• October 23rd, 2018
Login / Register

ǂGui biljun marisa ra ǂgan projeks daogu dis ge go ǀhui-amhe


Nuusita Ashipala Helao Nafidis-Ministris Sîsengu tsî !Nari!oabadi dis ge ǂhanusise ǁîs di N$12.8 biljunsa !khōǂgā hâ projeks daogu disa ge ǂanǂan hîa ǀhaob ai 3,000 terdaogu tsî !hūdaoga nî !khōǂgāsa tsî nēs xōǀkhā ǁaupexa 1,000 !garo!ā daogu tsîna. Nē projeks ge sao ra 20 kurigu ǁaeba nî sîsenxa. Nēti ī ǁguiǂuib hîa tanihe ǁkhā !Nari!oabade Ohangwenab, Omusatis, Oshanas tsî Oshikotos ǀkharigu !aroma ra ǀaweǁguis ge ǀgaisase nî sîsenǁare Ministris Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâis tsî Deutshe Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hâra ǀkha. Nē ǀaweǁguib ra ǁgausa !oab ge Oshikoto ǀkhariba ǁîb hoagu xa a kai !âb nē biljundi diba nî !khō!oa, ǁaupexa 35 persentga nî !khōǂgāba, Omusatib xa 31 persentgu ǀkha ǀgamǁîse ra saohese, Ohangwena ǀkhariba 21 persentgu ai tsî ǀunis ai Oshanaba 11 persentgu ǀkha. Kabinets ge nausa noxopa nē ǀaweǁguiba nî !khō!gâ ǂhanusiseb nî sîsentsoatsoas ai!â. Projeks ge N$12 biljuns ai a ǀaweǁguisa xawes ge marisa ǀams ai ǂharo ǁkhā, xūn ǂganǀgaugu tsēkorope ra ǀarosensa !oa. Sao rases ge ministerisa daogu omkhâisensa huriǂoas ǀkhāba ra ǂâi!nâǁguiba. Nē ǀaweǁguib ǀawas !âb dib ge ǀnai hâ daogu tawa ra ǀaro ǂgao ǀurihā!gapi-aon !gapi!khaib, ǀnū!gû-aon !gûǂgarob tsî sorosi!nubusina ūhâ khoen soab hâna. ǁKhātis ge ministrisa !hūb noxopa nî ǂgâxa-ū ǀasa !nari!oabadi garage !nakas tsîna ǀnai soana ra dītoa ǂgao. Nēti ī ǂhanusi ǂanǂans tawab gere gowaǀîsa mā soab aib ge Ministeris Sîsengu tsî !Nari!oabadi ministeri Alpheus !Naruseba ge mî, nē ǀaweǁguib nî ǁawoǁawosa !nari!oabadi nē haka ǀawas ǀkharigu !nâ ǂâuǀoasase nî sîsenxa tsî ǁanǂgāsaben tsî ǂharugu-aon di ǂhâsigu !nâ sao ra 20 kurigu !nâ nî dīǀoaǀoasa. “ǂHâbasa a !khais ge !goaxa ǁaeb !aroma nē haka ǀkharigu !nâ nî ǀaweǁguise isa, daob !nari!oabadi soab ai, ǁanǂgāsaben !gôab ǁkhāti ǁkhaeheǁoasase ra ǂharo xui-ao, !gōsase kai!ādi !nâ. Nēs ge ra !aroma ǁnān hîa !garo!ā ǀkharigu !nâ ǁan hân nî gaxuse !narisa ǂhâǂhâsa !oabade ǁîs a ǀgū kai!ās !nâ sī hōs !aroma,” tib ge !Naruseba ge mî. Ministeris Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâis dis di Ministers Sophia Shaningwas, ge ǁîs ministeris di māsenxasib nē projeks !nâ !âs diba nē ǁaxasib tawa ǀgaisase ge gowaǂui.
2017-06-13 12:01:08 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...