• October 24th, 2018
Login / Register

Air Namibias ge ǂguro tarekhoesa gaxu ǁkhana daogu !aroma go !gae


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-Air Namibias ge Cornelia Hahnsa ǂguro anikuni !nari-aos gaxu daogu dis ase Anikunib A330-200ba ni !narise go !gae. ǁÎs di sîsenni ge 1 !Hoaǂkhaib disa xu ge tsoatsoa ǁnāpas ge ǁîs di ǁkhāǁkhākhâis nē anikuniba !nari ǁkhās disaC ǂoaǂamsa tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai ǁguiǂamde dīǀoaǀoas !nâ-ū a dītoas khao!gâ. Kaptein Cornelia Hahns, 42 kurixas ge !kharu ge 20 kuriga, 1997ǁî kuriba xuta ga a !gôao,  ǀnai anikunide gere !nari !hūb !nās, ǀkhrigu ǁgas tsî !auga!hūsises tsîna. Tarekhoese nē ǂharugub hîa aorekhoesib xa ǁgoeǂamhe hâb !nâ mî māse is ge ǀō-aisa khoesis tsî ǁkhāsiga ǂgan hâ. Hahns ge 1997ǁî kurib !nâ ǀnai ǁîs anikuni!naris ǀkha Westair Wings Charters tawa ge tsoatsoa. ǀGam kurin khao!gâs ge Air Namibias tawa ǂGuro Ofisierse Beechcraft B1900sa ge ǁkhanatsoatsoa Namibiab !nâ ǀgui. Hôasoreb 2001 kurib dis ais ge Kaptein Hahnsa ǁîs di mâǂoa gere ǁkhāsigu tsî ǁguiǂgāsens !aroma  ǂnûikhâiǂai!nâhe tsî kapteinse Beechcrat B1900ba ge !naritsoatsoa. ǁKhāǁkhāsen-i huka toa tama amagas ge Hahnsa ge ai!gû ǁîs di ǁkhāǁkhāsendi ǀkha ǁkhana!oaba !naris !nâ tsîs ge ǂGuro Ofisiers ase Boeing 737 !aroma ǀKhūǁkhâb 2003ǁî kurib !nâ Comair’s ǁKhâǁkhâkhâidi tawa ǂguro tarekhoes ase ge ǁkhāǁkhākhâihe. ǁÎs ge ge ǂguro tare khoe kai ǀkharisi ǁkhanade nē Boeingi ǀkha 2008ǁî kurib !Hoaǂkhaib ai ge !naritsoatsoasa. “ǀHōǂgaeb 2014ǁî kurib dib ai ta ge mîǁguiba ge ū î ta gaxu ǁkhana!oabas !âba ǁhao tsî ǁnās !nâ-ū ǂans tsî khāsiga hōbasen, Airbus A330-200 anikunib ai tsî ǁnās ǀkha Frankfurti !naridi !nâ ǂguro ofisirse ge tsoatsoa,” tis ge Hahnsa ra ǁgui!ā. Nēsa xus ge îsa nē kurib di ǂguro hakaǁî !âb !nâ ǂguro tarekhoes ase Anikunib A330-200 nî kapteins ase !narise ge ǂnûikhâiǂai!nâhe. Hahns ge ǁîs tsâsigas gere ǀgoragu soab ai gere mî “ǁGuiǂgāsens tsî ǂâisa sī!nâ ǂgaots ra xū-i ai ūǀgaras nēn hoana a īǁkhā kaisa”.
2017-06-20 12:28:26 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...