• October 17th, 2018
Login / Register

Ausiku kuna kara nehuguvaro asi vanangesefagona navaretesapo elitjindjo


John Muyamba Rundu-Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiku kapandwire ministeli zorongo lyokuzeruka, nedeuro ntani udivi omu vana kupa ava vapira yirugana ndi edeuro kwava vana kara asi kapi avarugana eyi ngayitwaredera asi nawo vaka kare vanagwana yirugana pwavene nokuretesapo yirugana mokukuta vakwawo varetesepo marunduruko. Egano nye eli lyaAusiku kakaliresere mugavi magano kwendi momberewa Heiki Ausiku, posiruwo nye oso kasikere silika sosivike nasinye elikwamo lyovanasure epongo eli lina kutwima ngesi modorpa zaRundu, mosara vana kutumbura asi Erick Tjandja hall, moRundu Vocational Training Centre. Elikwamo eli kalitamekere nkera, eli vatulisapo woministeli zerongo lyokuzeruka omu vana kuva udivi kwava vamana sure ndi asi vana sure nye awo kwato yirugana, yipo valironge nye kuhamena nongendeseso dongesefa. Elikwamo eli kuna litulirepo asi vagusa vanona ndi vadinkantu ava vakara asi kuna kupapara yirugana vakare nye asi yiwo vene vatulisipo yirugana. Eyi kuna kumoneka nawa nawa asi vadinkantu vetu vanama sure kuna kara moudigu wokupira yirugana, makura nye elikwamo eli nalitura nye momalikwamo vantu ava yipo asi vamani nosure vahepa kuvadeura nokuvapa yiruganeso varugane ngesefa. Elikwamo eli simpe nalikara asi simwe sokutara asi ngapi natugusapo epiro yirugana mokatji kovadinkantu vetu. Yimo ngoso ana kutanta Sirkka. Ame kuna tanterenge asi konyima tupu zedeuro eli, vadinkantu wokusika ko 40, navatulisapo magano gawo omu ava tjanga eagano lyongesefa, eli navatwara vakatjingise komavango gakara asi noyimaliva, kumwe nokuvahundira asi nombunga dangesi dahepa kuvatera ministeli mokutura nye eyi mosirugana. Pwantani ose kuna kuuyunga noperesenta 52.6 vana kara asi kwato yirugana, unene momukunda Kavango zoutokero, Ausiku kahundilire asi owo vana kara pevango olyo ndi pepongo vahepa kulituramo moomu vavhulira ure wosivike nasinye yipo vagwana uwa naunye. Gone muna kara nye asi munasikisamo elirongo, twahepa mukakare asi kuna tura nye vakweneni nawo vakare tavarugana. Ame kuna kuruganesa siruwo esi nipandure uministeli eyi wawizapo negano lyangesi, vavatere vadinkantu vetu vana kara asi kwato yirugana, asi vahepa nye kulihamesere mounangesefa wavene varuganene sirongo sawo.
2017-06-29 12:15:19 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...