• October 17th, 2018
Login / Register

Nkurenkuru kuna lituramo vakare nelikwamo lyomatjingiso mvhura ezi

Languages
Languages

John Muyamba Rundu-Ndango zodoropa zaNkurenkuru kuna lituramo asi mvhura ezi vahepa kukara nelikwamo lyokulikida yininke eyi vanahara kukarandesa ndi asi EXPO, elikwamo lina kara asi talikakarako mwaJune 28 dogoro July 2, mvhura zeezi omu vana turapo siturwapo asi “ tutureni Nkurenkuru evango lyounangesefa  novadinguli”. Mukurona gendesi pamberewa Petrus Sikongo Sindimba katente asi posiruwo esi komitiye vapa sinka kuna lituramo yipo vature nayinye melikwamo lyewa yipo asi sihorokwa sikawape. Marongikido kuna kara melikwamo lyewa, mavango gokulisigasiga, noministeli depangero ntani vanangesefa vetu womomukunda nare valizigira mavango gawo, kutunda tupu apa twakere nomurarero ogu gwawepe mwa April 29. Ose kuna lituramo asi namumvho twahepa kukara nelikwamo lyelikido lina kwata moyitji. Ose simpe kuna kundindira wovanzi ava navavhura kutupako yihepwa eyi nayitwaredera asi silika setu sikakare mouta wakora. Nye twahepa ngesi kuyitanta paapa asi NORED ntani Development Bank of Namibia yido nombunga dina kara asi mvhura ezi yiwo vanakutupa mbatero nazinye tuna hepa zosilika esi. Sindimba katente asi Presidente gwanare Hifikepunye Pohamba, yige ana kara ngesi muviyauki ndi asi patron goNkurenkuru expo. Silike esi nage yipo ngayakara age hena yige nye ngaya gava siuyungwa ndi asi ezegururo paveta lyerudiko lyetu eli. Awo ngava kara nerudiko eli modoropa zaNkurenkuru zina kara asi yizo doroipa zonene momukunda gwaKavango zoutokero, azo kwakara novantu vatunga mo kuvasinganyekera ko 15 000. Sindimba simpe katumbwidilire asi ngakukara yiviyauka yokulisiga siga maudano gopampo, ntani vamusika womomukunda. Ano ose ngesi kuna kuhundira nokuzigida vakara novakadi asi vawize mouzi wawo yipo asi erudiko eli lyokuhova lyahepa kuwapa. Ezegururo paveta lyahepa kukarako mwa June 30, yimo ngoso ana kutanta Sindimba. Epangero kwatulire paveta mo1999 Nkurenkuru asi evango lyokutunga, ano mo2006, yipo nye vayalitura evango eli asi doropa, ano ngesi kuna kara nye asi doropa zonene zomukunda gwaKavngo zoutokero omu yina kara asi pamberewa kwatukaununa mo2013, tukare asi Kavango zoupumezuva ntani Kavango zoutokero.
2017-07-06 13:36:45 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...