• October 24th, 2018
Login / Register

ǂKhamkhoen ge ǁîn hō!âs Chinab texnoloxib disa ra ǀgoragu

World
World

Pineas Nakazikob ǀAeǁgams-“Ti ǂkhûs ge !kharaga ǂâiǀgaugu texnoloxib digu xa ge ǀoa hâ i,” tib ge Kunaije Kazauanaba mî tsî ai!â ǀaro tsî ra mî ǁîn ge kaise ǂgui !gâi xūna a ǁkhāǁkhāsensa tsîn ǁîna nau !hūǁî ǂkhamkhoen ǀkha nēsa nî ǀgoragus ǂgom!gâba ūhâsa. Kazauanab ge ǁnā haka Namibiab ǂkhamkhoen di ǀgui hîa ǀgūǁae Chinaba xu ge oaǀkhība, ǁnāpan ge Chinab !nâ !nubu ǁaeba ra !khōǂgā ǁkhāǁkhākhâis proxramma texnoloxib ǂnamipe sī ǁhao!nâ hâ is khao!gâ. Nē hakan ge Universitaits Namibiab dis (Unam) tsî Namibiab Universitats ǂAns tsî Texnoloxib (NUST) dis hâra di student. ǁîb ge ai!â ra mî, ǁîn ge nē ǁkhāǁkhākhâisa ǁî-aitsama hâ ǀomkhâis !aromas tsî texnoloxiba ǂhanuse ǁnâu!ās !aroma ǁhao!nâ hâ isa. “Chinab !nâb ge texnoloxiba kaise !nūse ai!gû hâ Namibiab ǀkhats ga a ǀgoweǀnō o. Aiǁgause da ge sada ǁîb a ǀgapise 4G internet !gaeǁaresa ra sîsenū, Chinab ra 4.5G tamas ka io 5G internet !gaeǁares hîas ǁîsa hoan xa a !haese ra !gawaǀîhesa ra sîsenū hîa,” tib ge ge mî. Nē !nariǂoas tsî ǁkhāǁkhākhâisa ǁhao!nâs ge Huaweis Namibiab dis xa marisise ge ǂkhâ!nâhe hâ i. Jason Afrikaneri, NUST dib, ge ra mî ǁkhāǁkhākhâis ge kaise ǂoaǂamsa isa ǁîn ge ǂansaben hîa texnoloxib !harib ai mâǂoa hâ ǂansa ūhâ !hūb din xa gere ǁkhāǁkhāhe amaga. “Sida ge ge !gâi!gâ i hō da ra ǀasa ǂansa dīb !nâ-ū ǁgausa ǁnāpa da ge ǀgapiǀgauxa !khaib !nâ nēti ī !ēs aitsama dītsâs disa māhe hâ i amaga,” tib ge Afrikanera ge mî. Elizabeth Ishitiles, ǀuniga kuriba Unams air a dīs ge ge mî, ǁîs di ǂan-tsî-hō!âs Chinab !nâs ge kaise ǀō-aisa i tsî ǁîsa ǀuruhe ǁoasa ǂansa mā tsî ǂgom tamas hâse ǁîs !goaxa ­ǁaeb !aroma mûdi âsa harase a ǁkhowa-amsa. “Shenzhens !nâ da ge Huaweis dana berosa sari tsî Huaweis di ǀasa texnoloxib, aiǁgause 5G texnoloxib, internets tsî smart city hâna ge mâi-ai!âhe. Mandarin gowab, !hao!nāsi ǂūsigu tsî !nae!khaidi ǁîn di di xas tsîna da ge ge ǁkhāǁkhāhe,” tis ge Ishitilesa ge mî.
2017-07-11 13:10:59 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...