• September 21st, 2018
Login / Register

Khorixas ge skolgôan !aroma !uias ǁgaraga go ǂanǂan


Clemans Miyanicweb Khorixas-ǀGuikaidisi ts ǀgamdisis xa a !nāsa ǁgûn hîa ge ǂnûs Kuneneb ǁGau!nâs ǀKharisi ǀHûs (KERF) x age ǂgaihesa ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai Khorixas !nâ ǁgao!nâ hâ in ge ge mîǁgui skolǀgôan !us di ǁkhaisa irsa xu !gangu !nâ hâmasa mā-amhe tidesa. Nē !uia hâmadi ge ra !aroma ǀgaisase ǂauxûiba sîsenūs ǂkhamkhoesib ǁaegu ra ǂapǂoasa. “Mîǁgui da ra ǀguis khami ī ǀgôa-i tsîn !uia ǁaegu ai !gangu !nâ hâma tidesa?” tib ge !gôahesa Mistake !Hoaeb, Aiǂnû-aob Khorixas KERFs tiba, ǁgûna ge dî, hîa ‘A’ ti ǀgui dommi ǀkha ge a !ereamna. ǁGûn ge ǁkhāti ge mîǁgui skolǀgôan !uiadi ai ǁgâudi tawa tamas kai o hosteldi !nâ nî hâsa khomais ǀkha ra ǀhabeǀhabesense. Nē ǂnûs di hâs ge ge !aromahe ǁnāpan ge ǂgui !gôab !nâ hâ ǀgôana Welwitshia Junior Sekondere Skola xu ǁaerob ǀgaiba a !haes khao!gâ. Nē skolǀgôan ge skoli di !hūs ain ǂauxûiba ra sîsenūse ge !khō!nâhe. ǀNî ǁgûn nē a !haesa ǀgôan din gere ǂgan îs !haesa ǂgae-oahe ǀgôan nē ǁaeb !nâ ǁkhāǁkhāhe ra xūna ra ǂoa!nâ amaga, xaweb ge Welwitshia Junior Sekondere Skoli ǀAwemā!nans di aiǂnû-aob Erwin ǀHowoseba ge mî, nē !haes ǂgae-oahe tidesa. ǀHowoseb ge ǁgûna ǀawemā tsî gere mî in ǀgôana ǁgui ǀû tsî ǁnāt kaikai !ereamxasiban nî taniǁkhāse. Khorixas ǀhûhâsib ǂhôaǂgares ǂnûǁkhaeba-aon ge ge mî, ǁîn ge hōhō!nâs proxrammi ǀkha a tsoatsoasa hîa ǀhubuǀhubusenxūn tsî ǂauxûiba sîsenūsa ra gowaǀîse. Nē proxrammi ge ‘Hî-î’ ti ǀgui a ǂansa. KERFs di aiǂnû-aob ge ǁgûna !huis KERFs disa gere mîba, mî gerese nē ǂnûiǂgās ge Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsiǂūsin dis xa a ǂnuwihesa. KERFs ge 17 ǁanina xū hâ hîa Outjob, Kamanjab, Opuwos, !Naniǀaus tsî Khorixas tsî noxopa ǀnî !āde !khōǂgā hâsa. ǀNî hâ ǁgûs hîa !Garas ti ǀgui gere ǀonǂgaisens ge ā!khaigu tsî shibindi tsîn di ǂganamhesa gere aoǁgui, ǁnāpas ge noxopa tare-i !aromadi nē ā!khaidi tsîna ǁkhā ǁaeb ai ǂganamhe tamasa gere ǂan ǂgaose. !Hoaeb ge ǀams ai ǁgûna !gā!gāba tsî gere mî, skoldanan ǀgôana ǁaerob ǀgaiba !haes di ǀgaib ǀguiba ūhâ xawes skoli ǀawemā!nansa nē ǀgôana ǁnâu!gâs !ereamxasiba tani hâsa.
2017-07-25 12:29:54 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...