• August 13th, 2020

Ruhanzo rosikando sauvali kuna kuwiza


Nuusita Ashipala Ongwediva - Mokukwama mvhura ezi zina kuwiza kutundilira kovamusinda vetu vAngola, ruhanzo rwauvali kuna kurundindira mosirongo saNamibia unene konomukunda edi dakara komuzogo gosirongo momazuva tupu aga gane gana kuwiza, yimo ngoso ana kutanta mupumbi gompepo ruha rwaCuvelai Etosha Basin moNamibia. Leonard Hango katente asi Ondjiva ngesi apa tuna kuuyunga moruhanzo vana kara, ano ngesi kuna kuyindindira asi ruhanzo nye runa yakara opo ngesi rwahepa nkenye siruwo kuyasika moNamibia. “ Ruhanzo ngesi monzira runa kara” ngesi kuna kara moAngola, ngesi kuna yuka nye koNamibia yimo ana kutanta mupumbi mpepo gakara poCuvelai Etosha Basin. Ondjiva kwakara pepi naOshikango, nokilo 45. Nye age katente asi muhoko navagupukurura asi yinke yina kuhoroka apa nye mema nagayasika pepi nomurudi yipo asi yahavagwana vahana kudivako Yuma. Apa nye mema goruhanzo naga yayasika hawe twahepa kupukurura vantu vetu yipo valiwapayikire” yimo ngoso ana kutanta Hango. Mokukwama Hango, moomu tupu zina kuroka mvhura, mosirongo saAngola kuna kuroka unene. Ruhanzo oru dogoro papa ngesi kuna kara tupu monomukunda ngwendi Ogongo ntani Shanalumono. Kapi kuna kumoneka asi kuna kara ruhanzo koupumezuva waCuvelai. Ntani kwato ruhanzo vamona  moOshigambo, Ohaingu, Engela ntani koOkambebe apa nye ruhanzo aru siki moNamibia. Age simpe katente asi ruhanzo kuna kugenda monaununu kapisi unene. Nsene kapi muna kara mema momuramba ndi mezana, eyi kuninkisa mema gana kuwiza mezana galiwore, yimo ana kutanta Hango. Age kahovere kutanta asi mema kuna kugenda kuliwora, nye kuna kuyimona asi mema nagahanza unene morwa simpe mvhura kuna kutwikira kuroka komuzogo gosirongo.
New Era Reporter
2018-05-31 11:39:50 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...