Aanangeshefa ya dehengwa pohi keso lyaGeingob

Home Eenguhudana Aanangeshefa ya dehengwa pohi keso lyaGeingob

OSHAKATI – Omupeviporesidente gwehangano lyoNaloba Kanu Amadhila okwa ti oyu uvu nayi konkundana yeso lyomupresidente Hage Geingob.

Ta ti, ezepo lyomupresidente olya guma aanangeshefa momikalo dha yooloka nolye ya thigi yaa na iitya.

“Otwa kanitha omuleli, omuntu gwaantu, namwenyo omwaanawa oshowo omukwatelikomeho gwomangeshefelo,” Amadhila a popi peha lyehangano lyoNaloba.

“Presidente Geingob okwa kala mekwatathano ewanawa nehangano lyetu lyoNaloba nokwa kala ta yambidhidha opo ehangano lyi shi pondole mokuyambula po aanangeshefa taya kambadhala,” ta popi ngaaka.

Ta gwedha po kutya ota popi kutya omupresidente okwa kala omuleli omwaanawa ta lele oshigwana nomethimbo oshilongo kwa li sha taalela uupyakadhi.

Ta ti, okwa ulike olukeno ndoka a li e nine oshilongo she pethimbo a kala nokulela.

“Otwa kanitha ependafule, mwene gwiita, namwenyo mwaanawa,” ta popi ngaaka.

Ta popi ta ti ehangano lyawo olya dhengwa pomutima, olya kanitha omupukululi omwaanawa,” ta ti ngaaka.

Amadhila okwa ti, nonando ya itaala kutya oya kanitha ependafule sigo aluhe, otaya simaneke uunongo ya mono okuza kuGeingob notaya tsikile oku wu longitha ongomagano ya pewele.

Ta ti, oyo aanelago oshoka oya mono ompito yokwiilonga mo sha muye.

Naloba okwa gandja omahekeleko komunyekadhi gwoshilongo Monika Geingos oshowo kaakwanezimo ayehe. Ta ti, omwenyo gwomupresidente Geingob nagu vululukwe nombili.

Omukuluntuwiliki gwehangano lyoRani Group, Ali Dharani okwa ti onkundana yeso lyOmupresidente Hage Geingob oye mu uvitha nayi.

“Otandi tumu omahekeleko moshigwana shaNamibia shi mone oonkondo pethimbo ndika lyoshikogo oshiluudhe sha siikila oshilongo ashihe,” ta popi ngaaka.

Okwa tumu wo omahekeleko kaakwanezimo yaGeingob.

Shaanika Abraham, omunangeshefa gwomonooli okwa ti onkundana yeso lyomutse gwoshilongo Geingob oye mu gumu noonkondo.

“Omuleli gwetu okwa li te tu longo oshindji, okwali ta humitha oshilongo komeho. Odhimbo twa dhengwa onene,” ta popi ngaaka.

Ta ti, onga omunangeshefa okwa ilongo oshindji okuza komupresidente Geingob. -vkaapanda@nepc.com.na