• June 19th, 2019
Login / Register

POSTS BY Kae Matundu-Tjiparuro

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

O vatuta va Pukiro varaisa ombango nawa mo ma hongero

Omauezonjanda- Ko uruvi we nambano mbwa kurupa oma hongero wo uÞuta atja ye vatera no ku rira ohepero ndoovazu maye karako otjikando no tjikando no ku hina oku porera, umwe wo va Þuta mbari po ma hongero otji veke tji tja zuko muno mazeri nao.

Ombara ya Vitoto mairihekene omeva

OTJOMUISE- Ombara ya Vitoto mOuhonapare wOmbazu wOvaherero, Vipuira Kapuuo, waweza eraka re kOmutju¿ikwa o Minister Ondenga, Saara Kuugongelwa-Amadhila, kutja  Ovanamibia avehe novazapamwe momekurisiro veyandje ohambwaraka¿a yao otja tjimaveyenene nokutara kondjururiro yourumbu mehi.

Otjiposa tjOtjitiro tjaarurakisiwa

OTJOMUISE- Ovakuramenepo vOvaherero nOvakwena Oritjavari otjivatjivisire kutja vayarurakisa otjiposa tjawo kunehi rOvandoitji mOtjombanguriro  Tjokombanda  Tjomayarurakisiro wOviposa tja New York mOmahi Omakutsanane wa America. 

uploads/2019/05/Epukiro%20Farmers%20Day%202.jpg

Epukiro eetenga nambano mourunga wovinamwinyo

OTJOMUISE- Epukiro eetenga nambano mourunga wovinamwinyo mozoresevate zOrukondua  rOmatoororero rwa Maheke. Orata yOkarukondua kOmatoororero ka Pukiro, Vejamuavi Kanguatjivi matja nao tjaziririre kombongarero yotjiwana  okarukondua kukari nayo Oritjavari mOmauezonjanda pomberoo ye  okutara mourunga wovinamwinyo mokarukondua.

uploads/2019/05/Netumbo%20jpg.jpg

Kavekotora wasewa notjikambi tjowitji amatjitjata ohunga nOtjitiro Otjindjandja

OTJOMUISE- Okanepo ko Rally for Democracy and Debvelopment (RDP) mombongarero yOtjiwana, Mike Kavekotora, wasewa nomapura we komurungu ohunga nOtjiÞiro Otjindjandja motjinyo tjinga ou¿epo aa umuwire momambo eye tjaakondjisa okukongorera omaziriro ngapewa iyo Ministera  yOngaro Pokati Komahi nOmaunguriro Wawo Kumwe, Netumbo Nandi-Ndaitwah nganda ondjuwo aiha¿ika.

uploads/2019/04/Omurari%202.jpg

Omurari werikutjire komunane wawo

OTJOMINGONDO, OTJAUANA- Omurari wOndjivisiro Ombaranga omayuva womasuviro mare wOkambo Konÿiro were okuyekurikutjira komunane wawo Marina MaÞunÿu  nguri otjiuri tjawo pombakero yaina, Vinde Webb  ngwaÞire Oritjatatu ndazuko.

uploads/2019/03/Genocide%201.jpg

Reparations campaign on course, lost track or derailed?

WINDHOEK - “It is fair to conclude that the efforts to have the German government recognise genocide and pay reparations has failed to produce the desired results thus far. This was to be expected. Despite the fevered rhetoric in Namibia around this issue,” says a retired eminent Namibian and a veteran politician in his own right. 

uploads/2019/03/Dr-Zed-Ngavirue-1.jpg

Genocide negotiations a ‘window of opportunity’ - Ngavirue

​​​​​​​WINDHOEK- The current administration of the Federal Republic of Germany under Chancellor Angel Merkel offers the genocide and reparations claim by Namibians for the 1904-1908 injustices committed by Imperial Germany, particularly the genocide against the Ovaherero and Nama, a ‘window of opportunity’, says Namibian envoy on genocide and reparations, Dr Zed Ngavirue. 

uploads/2019/03/Ongutukiro.jpg

Ohoromende maivatere ourumbu otjatjimaiyenene

OTJOMUISE- Nandarire kokutja mena rourumbu mbwahingi ozombura naupandjarisa ovaÞuta ovinamwinyo vyao navengundipara, ohoromende nandarire momaotaotero wayo tjinga aihina otjipwe notjipangise mena rongaro yombwiko ehi muriri, oyo momayandjerero wozomburo, okutuurungira mo ministeri ndjina otjiungura ihi, ndjiri o Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Omeva Nomahwa, maikondjo pumaiyenene okuvatera.

uploads/2019/03/Kae.jpg

The media cannot be a tool of regurgitation

On Tuesday of this week the Electoral Commission of Namibia (ECN) had consultations with political parties and whoever else regarding the vexed issue of having paper trail when using the Electronic Voting Machines (EVMs) of which Namibia is a pioneer in their use in the Southern African Development Community (Sadc).