Endoloma lyiyagaya olya pumbiwa pegumbo kehe

Home Eenguhudana Endoloma lyiyagaya olya pumbiwa pegumbo kehe
Endoloma lyiyagaya olya pumbiwa pegumbo kehe

Elelo lyondoolopa yaShakati olya kumagidha oshigwana opo shi kale nomandoloma giiyagaya pomagumbo nelalakano oku kaleka ondoolopa
ya yela. Omugandji gomauyelele melelo lyondoolopa Katarina Kamari okwa ti, oku ekelahi iiyagaya kehe mpoka ohashi kakeke ondoolopa.

“Oshiwanawa ngele kehe egumbo lyi kale lyina endoloma lyiiyagaya. Elelo lyondoolopa oha li landitha omandoloma gena ashike N$900
mbyoka hayi vulu okufutwa komwendhi sigo weyi gwanitha,’’ ta popi ngaaka.

Ta ti, ngoka itaa vulu okulanda endoloma na kale e na omanayilona moka ha gongele iiyagaya opo kayi halakane.

Ta gwedha po ta ti, shoka otashi ka ningila wo aayopaleki yondoolopa, ya opaleke nuupu.

“Ohashi kala oshindhigu okutoola iiyagaya ayihe ngele oya halaka, ihe ngele oya gongelwa pehala limwe, aawopaleki otaya longo nawa oshowo nuupu. 

Ta ti, nonando ondoolopa yOshakati ohayi kutha esiku lyoku opaleka omvo kehe, esiku ndyoka nali kale oshiholelwa sha kehe esiku.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana Elia Irimari sho kwali a popi noku kumagidha oshigwana kombinga yokoopaleka okwa ti, ekako ohali etele aantu olungwenye.

Ta ti, eopaleko ndyoka hali ningwa omvo kehe, omvo gwayi olya li lya longekidhwa kohi yoshipalonyolo “Oshakati nashi zize, sho nashi kalekwe sha yela”. “Uuyogoki owa simana onkene oshigwana oshi na okukala tashi opaleke omalukalwa gasho oshowo omidhingoloko dhasho opo kuyandwe omikithi tadhi vulu okupitila moongaga,” ta popi ngaaka. 

Ta kumagidha oshigwana shaShakati kutya, nashi kale sha tula uuyogoki komeho.

“Ondi inekela kutya kehe gumwe okwa hala ondoloopa ndjika yi hume komeho, pamukalo gwomayakulo gayooloka, ihe shoka otashi ningwa ashike uuna ondoolopa ya yela, oshoka kape na ngoka ta hala, oku eta ehumo komeho mehala lya gagala,” ta ti ngaaka.

Irimari okwa ti, esiku ndyoka inali kala olyo tali opalekitha aakwashigwana, ihe nashi kale onkalondjigilile noshi holelwa sho ku opaleka.

Ta gwedhe po ta ti, otashi kala onkalo ombwaanawa ngele oshigwana tashi tula uuyogoki komeho.

 “Ngaashi nana, sha li moshipalanyolo shomumvo gwayi, ondoolopa yaShakati nayi zize, otandi kumagidha aakwashigwana ya itule mo moku kuna omiti,” ta kumagidha ngaaka.

Ta ti omiti ohadhi dhana onkandangala mo mikalo ndha yooloka, nodha simana wo monkalamwenyo yo muntu kehe.

“Omiti ohadhi opaleke oondoolopa, ohandhi gandja ombepo nohadhi koleke uundjolowele womuntu,” ta ti ngaaka.

– vkaapanda@nepc.com.na