New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 1 400 Namibiaǁîn ge Stellenbosch tawa ra ǁkhāǁkhāsen

1 400 Namibiaǁîn ge Stellenbosch tawa ra ǁkhāǁkhāsen

2021-03-09  Loide Jason

1 400 Namibiaǁîn ge Stellenbosch tawa ra ǁkhāǁkhāsen

ǁAupexa 1 400 Namibiab studentn ge Universitaits Stellenbosch dis hîa ǁîs Suid afrikab !nâ a kai tsî !gôasib ǀonsa tani hâ universitaitdi ǀguisa. 

ǀAeǁgams !ā!khōmais ǁga go sarihā hâ i rektori tsî ǁkhāti a ǁnā universitaits di !naka ǂnôa kanseliri Wim de Villiersi tsîn ge ǁkhāti ge nē universitaits student-i. De Villiersi hîa ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ǀAeǁgams !ā!khōmai-aob, Job Amupandab, ǁîb tsîn a nē universitaits di ai!âkam studenti tawa khoexa!nâ sarisa dī hâ ib, ge ge mî ǁîn 32 000 studentn hîa xratgu proxramgu !nâ a !âna ūhâ tsîn ǁîna xu 4 500 Suid Afrikab !auga hâ !hūga xu hâsa. Namibiab ge 1 400 studentnn Stellenbosch tawa ra ǁkhā-khāsense ūhâ. “Sida ge kaise ǁnātikō !gôab Namibia-ǁî studentna ūhâs xa !gâise ra tsâ. 

Namibiab studentn ge !gari sîsenao tsî !gâi tanisensa ūhâ, ǁnā-amaga ta ge mîǁguiba ge ū tsî nētsē ai!âkam studentn nē universitaits dib, Job Amupandab hîa dana!ās !ā!khōmais ǂgaeǂuis ai mâb disa sari hâ,” tib ge ge mî. De Villiersi ge ge mî, ǀgui ǀgaisa ǀkhāb Stellenbosch universitaits dib ge, !gom!gaoxa ǁhōna oresa hōbasa, ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ôa!nâde dī tsî ǁgauǁgaudi ai !gao!gaosa oresa hōsa. 

Nē ǀgaub universitaits dib !nâ-ūs ge Stellenboscha ǀAeǁgams !ā!khōmais ǀkha sîsenǁareb ǀnais !āǁî universitaitdi ǀkha ūhâb !nâ-ū a om ǁkhā.  Job Amupandab ge, De Villiersi ǀkha omkhâisens ǂnamipe hâ ǁgoaǂuidi hîas !ā!khōmaisa ūhâde gere ǀgoragu, aiǁgauseb ge ǁkhâkorobe hōǂgās ǀguitikō-o!nâsib, omn !nubusib tsî taniǀgara ǁkhā omkhâisa maris ǂhanuba xu ra hās !nubusib hâna ge ǂgai. Nē ǁgoaǂuide oresa hōbas ases ge ǀAeǁgams !ā!khōmaisa ǀnai !gâi sîsenǁareba Universitaits Namibiab dis (Unam) tsî Namibiab Universitaits ǂans ôa!nâdi tsî Texnoloxib dis (NUST) hâra ǀkha ūhâ, ǂhâbasa ôa!nâde dī tsî !ā!khōmaisa nî huise. ǁKhoreb !ā!khōmais dib ge, Stellenbosch Universitaits tsî Stellenbosch !ā!khōmais hâra tsîna xu ǀhûǁarebese hâ sîsenǁareba ūhâsa, hoa ǀkhākha xu nî ǁkhāǁkhāsense. Amupandab ge ge mî kai!ā !hanaǂgās tsî !auga!hūsi sîsenǁareb !nân ga Stellenbosch universitaits ǀkha sîsenǁareba ūhâsan ra ǁkhoresa.


2021-03-09  Loide Jason

Share on social media