New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 3 500 xa a !nāsa solǀgôadi ge ge ǀgamǀkhā

3 500 xa a !nāsa solǀgôadi ge ge ǀgamǀkhā

2021-01-19  Loide Jason

3 500 xa a !nāsa solǀgôadi ge ge ǀgamǀkhā

ǂKhamǀgôadi hîa ge ǂoa ge kurib !nâ !hūb a ǂhabase a ǀgamǀkhādi di !gôab ge ǀgam !nāra ǀarosen hâ, 2019ǁî kurib !gôakhâigu ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o, tis ge ministeris ǁgau!nâs disa ǂoa ge wekheb Mantaxs ai ge ǂanǂan. 
ǁGau!nâs di ministers Anna Nghipondokas ge ge ǂanǂan, ǁaupexa di 3 627 skolǂgâ ra ǀgôade !hūb a ǂhabase, hoa 14 ǀkharigu !nâ ǂoa ge kurib !nâ a  ǀgamǀkhāsa ǁnāpab ge ǀgamǀkhā ge skolǂgâ ra ǀgôadi !gôaba 2019ǁî kurib !nâ 1 542 ai mâ is khao!gâ. 
Nē !huri!hurisa !gôagu ge Covid-19 ǁōs di khoraǂuisensa ǁkhaes !aroma ge hoa !hūbaisi ǂurusib !nans xa a mîmāhe !nau-amdi hîa skolgu ǂganamhesa ge !aromasa xu ra !hui. 

Nghipondokas hîa 23ǁî Covod-19 ǂhaitsi gowaǀîs tawa gere !hoas ge ǁkhāti ge ǂanǂan ǁaupexan 30 000 skolǂgâ gere ǀgôana skolgu ge ǁkhawa ǂNūǁnâiseb ǂoa ge kurib dib !nâ a ǀhui-ams khao!gâ, skolgu ǁga oasī tama ge īsa. 
“Skolgu ge ǀoasase nē kurib !nās !aroma nî ǀhui-am, ǁgauǁgaudi ǀkha da ǂnôa hîa ra ǁgauga, skolga xu da ǀgôana gaxu ǁaeba ra .-oa, on ǂguina oahā tama ra i tsî ǀgôade ǀgamǀkhāb !hâub !nâ ra ǁnāsa,” tis ge ministersa ge mî. 

“Nausagu skolga n ǀhui-am tsîb ǂhanuba ǀnai ǀnîkhami kō !gôab maskerde skolga ge mā, xawen ǁgûn tsîna ra ǂgaoǂgao!nâhesa in maskerdi tsî !om !anu-ūxūna ǁîn ǀgôan !aroma nî ǂhomisa.” Ministers ge mîsa !oab ge Omusati ǀkhariba ǁîb hoagu xa a ǀgapi !gôab 562 dib ǀgôadi ǀgamǀkhāba ge !nuri, Kavangob Huriǂoas xa 522 ai ra saohe tsî Kavangob Aiǂoas xa 520 !gôab ǀkha ra saohese. 
Nau ǀkharigu di !gôagu ge Zambeziba (514), Ohangwenaba (443), Oshikotoba (277), Otjozondjupaba (144), ǀKhomasa (139), Kuneneba (116), Oshanaba (113), Erongoba (99) tsî Hardapa (89) ai. 
Omahekeb tsî ǁKharas hâkha ge 75 tsî 16 ai mâ. 

ǂUrusib ministeri, Dr Kalumbi Shangulab ge ǂoa ge wekheb ai ge mî, skolgu ǁkhowa-amsa !onkhao kais ǀgaisa !gâi tama sîsenǂuiba skolǀgôan ai ūhâsa. 
ǁGau!nâ-aon ge ǀnai 14 nē ǁkhâb dis ai ge sîsentsoatsoa tsî ǀgôana !âubasenhe rasa !oa 26 nē ǁkhâb dis ai nî h tsoatsoa.


2021-01-19  Loide Jason

Share on social media