New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 400 Xa a !nāsan ge River Higher Institute of Technologib ǀGapi ǁGau!nâ!khaiba xu go ǁkhāǁ­khāǂuisen

400 Xa a !nāsan ge River Higher Institute of Technologib ǀGapi ǁGau!nâ!khaiba xu go ǁkhāǁ­khāǂuisen

2023-10-10  John Muyamba

400 Xa a !nāsan ge River Higher Institute of Technologib ǀGapi ǁGau!nâ!khaiba xu go ǁkhāǁ­khāǂuisen

400 Xa a !nāsa studentn ge River Higher Institute of Techology (RHTI) ti a ǂansa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaib ti ǂguro ǁkhāǁkhāǂuisentoas ǂan!gâs ǂhawega !khō!oas ǁaxasib hîa ǀAe-ǁgams !nâ ǂoa ge wekheb Fraitaxtsēs ai ge hâ ib tawa gere ǂan!gâhe. 

Studentn hîa RHITs di !kharaga kampes di, Ondangwas, !Gomenǁgams tsî ǀAe-gams didi tawa ge ǁkhāǁkhāsentoan ge ǂan!gâs ǂhawega texnise tsî !omkurus ǁgau!nâs, !gûkhoen ǀkha !gaeǁ-aresa ūhâ ǂans tsî !narisarima-aon ǁgau!nâs hân !nâ ge !khō!oa. Nēb ge RHITs di ǂguro ǁaxasi go iba, Monitronic Success Collegesan ge !khō!khunis khao!gâ. 

ǁKhā ǁaxasib tawab ge Monitronic Success College di rektori, Professor Daniel Nyaugwaba ge mî, nē asa ǂnûiǂgās a ǂhomisa !khaisa !hūbaib a ǂhabase sâuǁkhāsiba sîsenmās !nâū-ū nî ǀomkhâi kaise. 

“Nē ǂnûiǂgāsa Monitronicsa xu RIHTs -ga dawas ge ǀons ǀguisa dawa!khunis ai hâ tama hâ, xawes ge ǁîsa tare-e da Namibiab !nâ nēsi tsî nētsē ra māsa ra ǂnû-khaeba,” tib ge ge mî. “Monitronics ge ǂnuwibahe hâ i !uru ǂâibasens ge, !nubusib hîa VTCdi tsî universitaitdi ǁ-aegu hâba 1ro !hariba xu 5ǁî !harib kōse hâ ǁkhāǁkhāǂuisendi !nâ-ū ǂōǂōs !aroma ge isa. 

Xawes ge RHITsa nēsi 1ro !hariba xu 10ǁî !harib kōse ǁkhāǁkhāǂuisende ra mā. Sid age ǀnai ǀnîkhami ī xratgu !aroma ǂan!gâhe tsî mā-amsa ge !khō!oa. 

ǁNā-amaga da ge sida nē ǁkhāǁkhāǂuisens ǂan!gâs ǁâudīb tawa ǂnīsase a mî ǁkhā, ǁanǂgāsabena da !hūbaisi sâuǁkhāsib !nâ !âs !ēde ra mā amaga,” tib ge gere ǁgâiǁkhai. Nē ǂhâǂhâsa go i ǁâudīb khao!gâs ge nē ǂnûiǂgāsa ra ôa-am nau ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ǀkha ǀnûgus !harib ai sīsa. 

RHITs di Otjiwarongos kampes ge ǀnai !gûkhoena !khōǂhomis ǁkhāǁkhāsens skoli !nâ a dawa!khunisa, ǁnāpas Ondangwas kampesa 2024ǁî kurib !nâ ǀoasase !omkurus ǁkhāǁkhākhâis senters ǂgaoǀkhādi ai nî dīǀoaǀoa tsî !Gomenǁhams di kampesa !gamhurib senters ase nî ǂansa hîa. 

Nēpa ge ǂan!gâs ǂhawega a !khō!oa studentna xun ge 40na !gûkhoen tsî !narisamas -ǁgau!nâs !â-e ra dīǂui. 

Nē !âb !aromas ge Social Security Commissionsa (SCC) N$3.1 miljunsa student ǁkhāǁkhāhes !aroma ge mā. 

Dr Peya Mushelengab, RHITs di kanseliri- tsî ǁkhāti a ǂAns tsî Texnoloxib ministeri ge -ǁîb ǀons !nâ gere khomaihe gowaǀîs !nâ ge mî, ǁîb ra ǂan!gâsa ǀō-aisa mādi tsî ǁguiǂgāsens 2023ǁî student ǂaiǀgawahes !nâ hâsa.


2023-10-10  John Muyamba

Share on social media