New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 530 ǀhôakao!naris ǁhōn ge !kharu ge 15 kurigu !nâ ge dītoahe

530 ǀhôakao!naris ǁhōn ge !kharu ge 15 kurigu !nâ ge dītoahe

2021-12-14  Maria Sheya

530 ǀhôakao!naris ǁhōn ge !kharu ge 15 kurigu !nâ ge dītoahe

ǀHôakao!narib Ôa!nâ!nans ge ǀgui timî tsîs ge 2006ǁî kurib !nâ ǁîs daode a ǀhui-amsa xu nēsis kōse 694 ǁhōn hîa ǁama!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!naris ǀkha !gaeǁaresa ūhâna beros ǂhanusi ǂnûǁkhaeba-aos dis ǁga ǁnâu!gâsa ǁgui-ais !aroma ge sî!kharu. 

ǁNā !gôaba xus ge ǂhanusi ǂnûǁkhaeba-aosa ge mîǁgui, 530 ǁhōn ǁnâu!gâsa anu hâsa. 

Nē !gôagab ge ǀHôakao!naris Ôa!nâs !Nans direkteri Paulus Noaba ǂoa ge wekheb !nâ Hoa !Hūbaisi ǀHôakao !Naris Tsēsa tsēdīs ǁâudīb tawa ge mā. 

Noab ge ge mî, kaise a ǂkhîǂkhîsa !khaisa mûsa, ǂgui !gôab di ǀhûhâsib ǁanin ra ǀhôakao!nae!khaide !nuri!gâsa.

Direkteri ge noxopa ge mî, !nuri!gâhe ra ǀhôakao!narib ǁhōna sîsenǂams ǁawosa ǁgauǁgaudi mû!gâ-aona xu hâdi xa ra !hae!haehe tsî ǀams ai ǁnâu!gâs tsî ǁkharaba ǁgui-ais ai ra ǀamse.

Noab ge ge mî, ǁhōna dītoas tamas ka i o aoǂguihes nîsa ra !aromas ge, ǁawosa tsî ǂgomhesa anu ǁgauǁgaun ra ǀkhai tsî ǂgā-amdi tsî ǀhaedi ai ǀgui hâ soagu !nâsa.

ǁHōb nî !gâi!gâxase ǀam tsî ǂâisāhe ra !gôa!gon-ao-e ǂgaoǀkhāsa ǁkharaba ǁgui-aihesa ra ī ǁkhā kai tsî ǁkhāti ǁnâu!gâ!khaiba xu ra ǂgaoǀkhāhes ge, mû!gâ-ao-i nî māsenxasa ǁnâu!gâ!khaib ai!â ǂhai tsî mîsa taren ge a hāsa, tsî-i hâna ǁnāti ī tama nî īs kara, o-i ge ǁnâu!gâsa supuba tama hâ !gôa!gons ǀkha ai!gûsa, ǁkharab nî gowaǂui-aihe ǁawosa dīsā-i !gāsa tama amaga. 

ǁKhā ǁâudīb tawab gere gowaǀî soab aib ge United Nations (UN) di !nakaǂnôa !hūǂnûǁkhaeba ra !khōdana-aos Namibiab !nâs, Anne Madzarasa ge mî, kurikorobe gu !hūga ǁaupexa N$411 triljun marisa sîsenǀgaugu ǀhôakao!narib digu !nâ-ū ra ǂoa!nâsa. 

“ǀHôakao!narib ge hoaraga ǀhûhâsiba ra tsâǀkhā tsîs ge nēsa nî mâ khoe-i hoa-i di !eream aiǁgause ǂhanub sîsenaon, ǂhanusi mâisan, ǂhôare-aon, aitsama mâbasen ǂnûiǂgādi, ǀhûhâsiga ra ǂnûǁkhaeba !nandi, ǀhûhâsib tsî ǂkhamkhoesib, tsî hoa taresib tsî aoresib Namibiab diba, nē mâsib ǀhôakao!narib diba nî gowaǀîse,” tis ge Madzarasa ge mî. ǁÎs ge ge mî, Uns ge UNDPs !nâ-ū ǀHôakao!naris Ôa!nâ !Nansa a huisa khoen hîa nauna nî ǁgau!nâna ǁkhāǁkhākhâide mās ǂhanub ǂnûiǂgādi !nâ, ǂhaitsisib !nâ xūna !eramxasib ǀkha dīs tsî texnise huiba mās hâna. 

Covid-19 ǁaeb !nâs ge ǁkhāti ǂâisa ǂurusib ǂnamipe hâ xūn air a ǂnûihe tsî mâtib ǀhôa!nariba a ǁkhaubahe ǁkhās tsîn ǂnamipe, tis ge ge mî.


2021-12-14  Maria Sheya

Share on social media