New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A twalwa kOnakupila eshi a nwa po omukonyo wovanhu

A twalwa kOnakupila eshi a nwa po omukonyo wovanhu

2022-08-08  Festus Hamalwa

A twalwa kOnakupila eshi a nwa po omukonyo wovanhu

Omulumenhu weedula 28 okwa fya eshi a tuwa nombele shaashi va ti a nwa mo oBeer ya mukwao ina pula epitikilo.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa kolukanda Onderombapa moshitukulwa shaMaheke Etine.

Nakufya okwa tongolwa oye Mberimba Kandjii.

Komufala wopolifi moshitukulwa shaMaheke Commissioner Andreas Haingura okwa hokolola ta ti ovalumenhu ava okwa li tava nu omalodu pondingosho efimbo lokomatango. Vati omufekelwa okwa li a ya kokandjuwo konima eshi a aluka okwa hanga Kandjii a mwa mo oBeer yaye ei kwa li i li poshitaafula.

Okudja opo ova tameka tava tanguna fiyo tave li denge nokonima omufekelwa okwa denga Kandjii nongonyo moshipala ndele te li denga po pedu. Vati Kandjii eshi a yambuka po okwa kufa ombele yaye yokapi oyo kwa li a homata ndele ta kendabala okutwa omufekelwa.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa okwe shipondola okunyeka ko ombele ndele ta tu mukwao loikando ivali monhulo. Mwene wendingosho okwa endelela opo a twale nakuninga oshihakanwa koshipangelo ashike ina fika ka ko e na omwenyo eshi a xulifila mondjila. Omufelwa okwa faduka po konima eshi a longa oshimbuluma fiyo ovakwashiwana tave mu tataa nokumumanga fiyo opolifi ta iya.

Omufekelwa oku na omido 30 nota holoka momhangu yaGobabis Omaandaxa eshi ta panguliwa oshibofa shedipawo.

Omakonakono opolifi otaa twikile moshikungu eshi.

Opolifi onghee ngaa tai kunghilile oshiwana opo shi xulife po oku enda noilwifo ngeenge tashi i keendingosho shaashi eshi osha nyika oshiponga omunhu a kolwa e na oshilwifo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-08  Festus Hamalwa

Share on social media