New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakulupe taya lili ya yambidhidhwe koyana niimaliwa yokulongitha omapya pethimbo ndika lyoondima

Aakulupe taya lili ya yambidhidhwe koyana niimaliwa yokulongitha omapya pethimbo ndika lyoondima

2023-01-09  Victoria Kaapanda

Aakulupe taya lili ya yambidhidhwe koyana niimaliwa yokulongitha omapya pethimbo ndika lyoondima

Oshifokundaneki shaKundana oshiwike sha zi ko osha endaenda niitopolwa yomonooli nokutala nkene aanafaalama ya tameke nale okupulula omapya, sho oshikako shomuloka sha tameke, omanga yamwe otaya tutu uuhoho okuza miigunda nokugunda momapya gawo.

Aakulupe yamwe otaya nyenyeta ya kondekwa kuupyakadhi woshimaliwa oshoka oyana ye li komaushimba itaye ya yambidhidha.

Silka Johannes gwomomukunda Iihanguti okwa ti, okamaliwa ke ha ha mono openzela oka kondokwa kaatekulu, okugwanitha po iilongomwa yosikola oshowo okulongitha epya lye.

“Otandi pulilitha ashike owili yimwe, nonando ehalo okupululitha oowili ndatu opo ndi ka vule okumona iilya ya gwana oluvalo lwandje megumjbo,” ta popi ngaaka.

Ta ti shoka itashi shiwa oshoka okamaliwa inaka gwana , okuna okuhupithilapo aatekulu ye sho taya tameke osikola oshiwike shika.

“Ya kwetu popyeni naanona yetu yetu thigila omaluvalo yaya mushimba, ihe kowambo huka iha yeyako yo ihaya ya mbindhindha omaluvalo gawo, otatu mono iihuna,” Johannes ta nyenyeta ngaaka.

Ta ti, oyana yamwe ihaya dhenge nongodhi ya pula oyana nkene yeli po, uundhigu awihe owuli ashike komapepe gawo.

Oshikundaneki osha yi moonkundathana naanafaalama yamwe po mboka yali yiipyakidhila natango momapya gawo mboka ya popi kutya kape na ompito yokuhepitha ethimbo molwaashoka omvula ihayi tengenekwa onkene otaya longitha ompito kehe taya mono.

Loini Simon okwa adhika ta longo mepya lye, ndyoka tali adhika mom,ukunda Elim, opamwe naakwanegumbo lye.

Okwa popi kutya okwa tegelela okulonga epya lye, sho ali akuno oshiwike sha ziko.

“Inandi tegelela molwaashoka onda tsuwa omukumo komvula ndjoka ya loko omasiku ngoka. Ngaashi mu wete epya lyandje ndeli pululitha lya pwa ko, onda kunu mo Omahangu, omakunde oshowo omanyangwa ngoka” Simon ta popi ngaaka.

“Aantu yamwe inaya tameka natango na otaya ka teya kwa lata molwaashoka tse mboka twa tameke tango otatu ka teya
mbala.”

Simon ngoka epya lye li li popepi nekango lyomeya okwa popi kutya uuna kwa lokwa unene ombinga yegumbo lye ohayi kala kohi yomeya, ihe kuye shoka shi na oshilonga osho kutya iilya ye ohayi koko nawa.

Omunafaalama ngoka okwa popi kutya iilya ye otayi mene pethimbo ewanawa, sho aakwanegumbo lye mboka haya kala koombinga dha yooloka, yeli pegumbo opo ye mu kwathele mokulima.

Simon okwa popi kutya shoka a hala ngashiingeyi omvula yi tsikile okuloka nawa opo iilya ye yi koke.

Nonando omvula oya kwata ethimbo okuloka, aanafalama yomomapya oya ti omvul opo tayi no yena omukumo kutya nuumvo otaya ka likola sha momapya gawo.

– vkaapanda@nepc.com.na


2023-01-09  Victoria Kaapanda

Share on social media