New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalandithi momapandaanda mOkahandja otaya tungilwa omatala

Aalandithi momapandaanda mOkahandja otaya tungilwa omatala

2022-10-19  Victoria Kaapanda

Aalandithi momapandaanda mOkahandja otaya tungilwa omatala

Aakalimo yomOkahandja yeli 25 otaya kaninga aanelago sho taya ka mona omahala goku landithila, momatala ngoka taga tungwa kehangano lyoku kwatakanitha omawi mombepo, MTC.

Omugadji gomauyelele mehangano lyoku kwatakanitha omawi mombepo Erasmus Nekundi okwa ti, oye li metifa okutunga omatala gongushu yoN$200 000, okuyambindhindha aanangesha aashona.

“Shika ota tu shi ningi melongelo kumwe nelelo lyondoolopa yOkahandja. Elalakano okugandja ompito oshowo ehala kaanangeshefa aashona, ya mone ehala lyoku nyangandhala opo ya mone iiyemo yoku eta po sha, sho kwiiyambindhindha,” ta fatulula ngaaka.

Ta ti, oya hala oshigwana shi yepo noompito ndhiilonga, ihe, shoka otashi holoka ashike uuna taya yambindhindhwa naashoka itaaya vulu oku etapo yo yene, ngaashi omahala gomangeshefelo.

“Oompito dhiilonga odhindji otadhi monika okupitila momangeshefelo, no tuna okundhindhilika kutya iilonga itayi vulu okumonika ku kehe gumwe moshilongo, sho osho shoka tuna okukonga oompito ndhilwe oku etapo iilonga,” ta popi ngaaka.

Nekundi ta ti, oya hala okuyambindhindha wo unene aanyasha opo ya longithe oompito ndhoka.

Omukuluntu gwehangano lyokukwatakanitha omawi mombepo Tim Ekandjo okwati, oya hala okukwathela oshigwana shi thangele oluhepo ko kule yo ya tameke okwiilongela kuyo yene.

“Omahala ngaka ta tu tungu otagaka kwathela aakalimo yomOkahandja ye epo niilonga, oshoka oyena mpoka taya shingithile iilandithomwa yawo,” ta popi ngaaka. Ekandjo okwa tothamo kutya ehangano lyawo otali ningi ngaaka onga oshinakugwanithwa shawo, shoka ya tokola okukala taya yambindhindha oshigwana, ngaashi okuyambindhindha nomalukalwa, uundjolowele, omindhingoloko elongo oshowo iipalutha. “Shika oshinakugwanithwa shomahangano, okugandja omauwanawa moshigwana oshowo momindhingoloko moka haga longele,” ta ti ngaaka.

Omanga kwali ta kumagidha aanyasha ya huleko oongaku noku yapo noompito ndhiilonga kuyo yene, okwati MTC ota tsikile okuya po noompito ndhoka tadhi vulu okuyambindhindha aanyasha ya ilongele kuyo yene. Omukuluntu wiliki melelo lyondoolopa yOkahandja Alphons Tjitombo okwati, eyambindhindho ndyoka okuza kuMTC, otali xwaxwameke noku yambulapo ondoolopa yawo oshowo oku eta eliko mondoolopa.

“Etompelo okukandula po noku shunitha pevi uupyakandhi we hepo lyiilonga, unene mokati kaanyasha,” ta ti ngaaka.

Oshiwike sha ziko, ondoolopa yaKahao oya mono omatala omape gongushu yoshimaliwa N$1 300 000, okuza kehangano lyoRani Group companies.

Omatala ngoka ogena omahala goku shingithila geli 81, no mahala geli 70 otaga tsikilwa okutungwa komatala omakwawo taga ka tungwa methimbo efupi.

Ehangano lyoRani olya ti, olya yambindhindha ngaaka oku yambindhindha aalandithi yomomapandanda mboka kayena omahala goku shingithila. Aakalimo yalwe mondoolopa yaKahao oya kala noku landithila momapandaanda oshowo piiyelo yoositola dhilwe, shoka sha kala uupyakandhi pokati kooyene yoositola naashingithi.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-19  Victoria Kaapanda

Share on social media