New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalandithi yomomapandaanda ya dhigupalelwa konkalo

Aalandithi yomomapandaanda ya dhigupalelwa konkalo

2022-05-09  Victoria Kaapanda

Aalandithi yomomapandaanda ya dhigupalelwa konkalo

Omunangeshefa gwomomapandaanda Ismael Penda ota nyenyata kutya otaya mono iihuna oshoka aaleli naakomeho kaye na olukeno nayo nonando otaya kambadhala oku ilongela kuyo yene.

“Ohatu hogolola aaleli, opo yetu popile uuna twa nyengwa, ihe ihaye shi ningi. Ngele ya mono ooposa dhawo ohaye tu ndhimbwa,” ta nyenyeta ngaaka.

 Penda ta ti, oha ende ta landitha uumboloto womaludhi oshowo uukwashikependjewo wulwe, pokati kOshakati nOngwediva.

”Ohandi ende momapandaanda, ihandi kala pehala limwe, oondolopa ndhoka mbali ohandi mana ko mesiku limwe,” ta popi ngaaka.

Penda okwa ti onkalo oye ya dhigupalela oshoka otaya tidhwa pomahala gaantu, uuna ya ithanwa kukasitoma a kuthe mo shoka a hala miilandithomwa.

“Ookasitoma ndhetu ondhi li moondoolopa, onkene ngele  twa ithanwa tu fale shoka kasitoma a hala okulanda, otuna okushi fala opo tu landithe, ihe iha tuyi tuka kuutumbe nenge tuka ningile omangeshefelo pe hala mpoka pena kasitoma,” ta popi ngaaka.

Ta pula ta ti, ookansela oye li peni yetu popile komalelo goondolopa. 

‘’Ookasitoma paife odha pumba ito vulu okukala pehala limwe to landitha, sho shoka sha thi ndile ndje ndiye momaopandaanda,” ta ti ngaaka.

Ta hokolola ta ti, oye li muupyakandhi waakeleli yo maliko oshoka ihaye ya toka mo meho.

Penda okwa ti, ookasitoma ndhawo ndhimwe ondhi li moombelewa, onkene ohandhi ndenge ongondhi dhi faalelwe.

“Shoka nda hala okuyelithila ooyene yoongeshefa onene kutya,yo ka yena elalakano lyimwe lyiili, kaalishi lyoku landitha, onkene itaya yi oongeshefa ndhawo moshipala. Ohatu gandja ashike shoka twa pulwa noku tsikila oondjila ndhetu,” ta fatulula ngaaka.

Omunangeshefa nguka omushona ota indile aanangeshefa ye ya pitike ashike okathimbo hoka, opo  nayo ya mone okashona ko ku landa omboloto.

“Otatu kambandhala oshoka inatu hala okukaguma iinima yaantu nenge okwiininga oonyala onde. Haatuhe twa mono oompito dhoku mona iilonga,” ta popi neyeme.

Penda okwati, oye li pethimbo ndika oshimaliwa tashi nyangwanyangwa omolwa oshimaliwa sha gwa pevi medhina lyo mukithi gwocorona.

Ta ti, una shoka tashi tsikile, otashi ka shololitha oyendji ya thige po oongeshefa ndhawo ooshona, ya ye momapandaanda, yo taya ka tya aaBamibia inaya hala okunyangandhala.

Ta ti, aakwiilongo otaya landitha ya manguluka momapandaanda, ihe ihaya ningwa sha.

Mateus Shinana okwa ti, onkalo yoku tidhwa pehala, ka yi li mondjila. 

“Ota tu kambandhala, ihe ota tu sho lolithwa, nena atuyi peni,” ta pula ngaaka.

Ta ti, shoka osho hashi indjipaleketha iimbuluma moshilongo, oshoka ngele omuntu okwa sholola oto kiiyandha ta longo iilonga inayuuka, opo a mona omboloto.

Ta fatulula kutya, aantu ayehe itaya vulu okukala taya landithile momatala, itashi shi wa, oongeshefa ondha yooloka.

Omupoliko gwelelo lyondoolopa yaShakati katarina Kamari okwati, yo ohaya mono omanyenyeto okuza kooyene yo mahala, onkene otaya kumagidha aalandithi ya kale ko mahala hoka ga uthwa.

“Oyene yomahala ohaya nyenyeta kutya omahala gawo ohaga nyatekwa kaantu mboka haya gongala poongeshefa dhawo. Omahala gamwe kagena uundjugo wopendje, ihe oyena ashike waanilonga yawo meni lyoositola,” ta popi ngaaka.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-05-09  Victoria Kaapanda

Share on social media