New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aanyasha naya nyangadhale

Aanyasha naya nyangadhale

2022-03-14  Victoria Kaapanda

Aanyasha naya nyangadhale

Omunafaalama gwoondjuhwa okwa kumagidha aanyasha ya nyangadhale konima yeyilongo lyawo, peha lyoku kuutumba momagumbo.

Shailemo Nantana gwomomukunda Uukukwangula oku na oshikuku shoondjuhwa dhi vule 500, ihe kehe esiku komwaalu gwoondjuhwa ohaku gwedha, sho tadhi valathana nawa.

“Onda tameke ongeshefa yandje yoondjuhwa oshowo omayi oomvula ntano dha pita, nonando ethimbo ndika oongeshefa  moshilongo itadhi ende nawa omolwa omukithi gwoCovid-19, atu endekele ngaa, hu itaaku ziya,” Nantana ta popi ngaaka.

Okwa kumagidha ta ti,  uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela. Aanyasha inaya kala we ya tegelela okupewa iilonga kepangelo omanga taya vulu okulongitha uunongo wa wo yene.

“Sho nda tameke ongeshefa ndjika, okwa li nda tameke noondjuhwa 50, ihe nena ondi na oondjuhwa  dhi vule 500.

“Oondjuhwa ohadhi pendje omayi ngoka handi landitha no hadhi kwathelendje oku eta omboloto poshitafla,” Nantana ta popi ngaaka.

Omunafaalama gwoondjuhwa okwa ti, ongeshefa ndjoka oyo a ikolelela muyo, okuhupitha aakwanezimo.

Ta kumagidha ta ti, oshimaliwa ihashigwana, ihe okashona hoka to mono okutula omboloto poshitafula, oke vule owala. 

Nantano okwa ti, ongeshefa ohayi humukomeho una toyi kaleke po ngoye mwene, oondjuhwa ohadhi pula ikulya, oshowo omiti.

“Ohandi lonigitha N$1300 kehe konima yo masiku gaali okulanda ooshako mbali dhiikulya yoondjuhwa. Iimaliwa kayina olwaala, kehe ongeshefa tayi vulu okweetapo oshimaliwa oyi li nawa,” ta popi ngaaka.

Omunafalama gwoondjuhwa oshowo omayi, ta ti etameko aluhe oha li kala edhigu, ihe ngele owuna shi li ohokwe nomukumo mwaashoka wa hala, siku limwe otokeshi pondola. 

Mathew Nangombe ngoka halanditha uukwashike pendjeo mOshakati naye okwakumagdha aanyasha ya tameke okunyangadhala opo ya vule okwiikwatha yo yene.

“Aanyasha aakwetu ohaya popi kutya itaya vulu okulanditha momapandaanda omanga yena oonzapo. Onzapo oto vulu okukala wu yina ihe iilonga yapamba eyilongo lyoye, kayipo ethimbo ndyoka,” ta popi ngaaka.

Nangombe okwa popi ta ti, iihulunde mbyoka halanditha oha mono mo iimaliwa yokulanda oothewa dhe oshowo olefa yokukonga iilonga ye.


2022-03-14  Victoria Kaapanda

Share on social media