New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ACCs ge ǀasa dīǀgauga ǀhôakao !nariba !kham!oas ase go !amǂgā

ACCs ge ǀasa dīǀgauga ǀhôakao !nariba !kham!oas ase go !amǂgā

2022-07-26  Staff Reporter

ACCs ge ǀasa dīǀgauga ǀhôakao !nariba !kham!oas ase go !amǂgā
Top of a Page

ǀAma!khunis ǀkha hâ ǀHôakao!narib Ôa!nâ!nans (ACC) ge ǀasa dīǀgauga go ǂgâxa-ū, ǁnā sistems sîsenǀgaugu !nâ hâ !nubusina ǀariǂui tsî ǂâuǀoasase,  ǁama!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!nariba ǂhanub sîsen!khain tsî aitsama mâbasen ǂnûiǂgādi !nâ sîsenǂams !aroma. 

Nē ǀasa daoǁgaub ǀgūǁae ACCs !nakaǂnôa direkter xenerals, Erna van der Merwes xa ǂhanusise ge ǂanǂanheb di ǁgūbas ge, ôa!nâs hâ a dīǀgaugun hpoana a ǂhanu !khais tsî saohe ra ǁgaragu ǂâuǀoasasib ǀkha ǀhôakao!nariba !hūb !nâ !khamǂuis digu tsîna. Nēs ge hâ a !nubusina ǂanǂui tsî ǂhanu daoǁgaun tsî huisenūxūn ǀkha ǂnûiǂgāde ǀhôakao!narib !oagu ǁāǁās !nâ-ū nî dīhe.

 ACCs ge ǀgeremûse nî !khē, ǂgiǂgō!nandi  ra marina sîsenū ǀgaus !gōsase,  ǁhûidi !aroma khoena harebasens ǁaxasin !nâ. 

Nēs ǀkha ra ǁawoǁawohe ǂgao !khais ge ǂhaitsisib tsî !ereamxasib nî !gôa!gâ tsî ǁnâuǀnamhesa. ACCs nî ǁawoǁawos ge nē ǂgiǂgo;!nandi nî marihōǂgās tsî māǂuis ǁgaraga sao tsî ǁkhāti mâpa xun marina ra ǂgâxa-ūs tsîn di ǁgauǁgaude ūhâsa. Nēsa go hirihiri!nâ !khais ge, !hūb di ǀgam kai ǂgiǂgo!nanra, SWAPOs tsî Popular Democratic Movements (PDM)  hâra !kharaga!nâgu ǀgaugu ai ǀhôakao ǀgaugu !nâ marina hōǂgās tsî sîsenūs ǀkha ra ǂâisāhe mâsib xa. Swapos ra ǀhapiǂnûiǀkhābahes ge, ǁîs ǁau!khōs !âba xu Fishrots !nâ-ū marina ǁîs ǁhûidi !aroma khoena harebasens ǁaxasin !nâ ge domdorese. 

PDMs gen au ǀkhāb ai, !Haosi ǂNûsa xus ra !khō!oa marisihuib ǀkha, ǁîs ūhâ !nans ase surudena mātare tsî ǁnān hîa ǀnai ǂhanuba xu ǁkhâkorobe !khō!oamaride ra hōn tsîna ra mātarese ra ǀhapiǂnûiǀkhāhe.

ACCs noxopa ǂâisa nî ǂnûi-ais ge, kai xūn hîa di ǂgiǂgo!nande, dī di nîse ra mîǁguin tsî ǁkhāsib hîan tani hâb di ǀomkhâis, ǁama!khunigus nē ǁaeb !nâ hâ tama go hâ is tsî mîǁguisa ǁaeb !nâb sîsenna dītoahe hâs tsîn hoana. 

ACCs di ǀasa dīǀgaugu ge 2021 ǁî kurib di 120 ǂkhîo!nâsib !nuri!gâdi hîa ai!â ge hâ i kurib !nâ ge dīhe hâ i 187 di xa a !nāsadi xa ge ǂgaoǂgao!nâhe. 

Kurikorobe !nurib ACCs dib !oagu i ge 2020/21ǁî kurib !aroma 50 ôa!nâdi ǀguide ge dītoahe, ai!â ge hâ i kurib di 61 dītoasa ǁhōn ǀkha i kara ǀgoweǀnōheo. 

ǀAeǁgams ge hoan xa ǀgapi !gôab ǁhōna 60 ai mâse ge !nuri, Erongob xa 22 ǀkha saohe hâse tsî ǁnāpa xu Oshanaba 20 ai mâse.  Dana beros hîa ǀAeǁgams !nâ mâs ge ǀKhomas, Hardap, ǀKharas tsî Omaheke ǀkhariga ra !oaba, Erongob ra Kuneneb tsîna !oaba hîa. 

Otjozondjupab ge Kavangob Aiǂoas tsî Huriǂoas tsî Zambezib tsîna ra !oaba, ǁnāpas Oshana ǀkharisi berosa ra Omusatib, Ohangwenab tsî Oshikotob hâga !oaba hîa.   


2022-07-26  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page