New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAeǁgams ǀAwa!namn hui!nâdi !nari!oabadi !nâ …ǂâisa ǂan!gâa tama ǀkhuwi-auton tsî auto!gôadi ai ra ǂnûise

ǀAeǁgams ǀAwa!namn hui!nâdi !nari!oabadi !nâ …ǂâisa ǂan!gâa tama ǀkhuwi-auton tsî auto!gôadi ai ra ǂnûise

2022-06-21  Staff Reporter

ǀAeǁgams ǀAwa!namn hui!nâdi !nari!oabadi !nâ …ǂâisa ǂan!gâa tama ǀkhuwi-auton tsî auto!gôadi ai ra ǂnûise
Top of a Page

ǀAeǁgams !Ā!khōmais di ǀawa!namn ge ǂâiǂhansensa ǁnāti ī !nari-aon hîa ǂans !naka tsî ǂhanuo!nâ-i a !khaisan a ǂan hîa ama tama auto!gôadi tsî ǁkhāti ǀguis xa a !nāsa !gôade ǀgui autos ai ra sîsenūn ǂnamipe ra gowaǂui. ǀHaoǀhaosa ǁgauǁgaudi ra ǁgausa !oan ge nēti ī ǂhanu tama ǀhôakao ǁaxasin ǀkha mâ !nari-aona, ǁnān hîa mā-ams ǂkhanina !gae-autona !naris !aroma ūhâ taman ase ra ǂoaxa. Nē mâsib ge ǁkhāti mā-ams ǂkhanina ūhâ nē !oabade sîsenūs !aroma !gae-auto !nari-aon ǀguina tsâǀkhā tama hâ, xawe !nariǀhao-aon hîa !gae-auton !oabade hoarahus !narixūse ra sîsenūn tsîna ǀūsis !naka kai !norasao!nâib tsî ǁkhōǁkhō ra mâi. !Gôaikhâigu nē mâsib ǂnamipe a ǀhaoǀhaosagu ge ra ǁgau, mā-amsa tama !gôadi !nāsa ǁaega ǂkhawadīb ǁaxasina ǀaweǁguis !aroma ra sîenūhesa. !Nae!khaidi ge hâ, nēti ī ǀhôakao ǂâibasendi !naka ra !gae-auto !nari-aose aimâisen !nari-aon ra khoena ǀgaiǀhanas !naka !ū-aisa !âgu !nâ xūn tsî marina ǀhanasa. ǀGūǁae gu ge  haka ǂâisāhe ra khoega !khōsis !nâ ge ūhe, ǁnāpa gu ama tama auto!gôade !gae-autodi ase sîsenū tsî NUST tsî UNAMs studentna laptopdi tsî selfonga gere ǁgūǀhana hîa. ǁNā-amags ge ǀAeǁgams ǀā!khōmais ǀAwa!namna ǂgansa ra dī in mā-amsa !gae-auto !nari-aon tsî ǀhûhâsib ǁanin tsîna nēti ī ǀhôakao ǁaxasin aiǁgause, ǁî-i di ǂan!gâsa auto!gôas ǀkha ra !narima !gae-auto !nari-aon xan nî ǂans karao ǀawa!namna ǂanǂan. Daob !Nari!oabadi tsî !Nari!oabadi ǂHanumās di ǂgaoǀkhādi !oagu i ge khoe-i hîa ga ǁî-i ǀons !naka ǂhanusise xoamâisa tama auto-e nî !nari tsî ǁnā autos di tama hâ auto!gôasa nî sîsenū-e, ǁguisa ǁgaragu !oa !gôa!gonhe tsî ǀgau ra ǁkharaba nî ǁgui-aihe. Nēs xa ra daoǁgauhesen ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namna nē mâsiba ǀariǂuis ase ǁaeba xu ǁaeb ǁga autoed ǁkhae tsî mā-ams ǂkhanin tsî auto!gôadi a ǂhanusa kō!gâ. !Nari-aon hîa daogu ai mā-ams ǂkhanin tsî ǂhanu !gôas ǁnā autos a xoamâi-ūsas ose nēti ī !oabade ra dīn ge ra !khâikhomhe nēsa xu nî ǂgōsense īsa tsî ǂhanu ǁgaraga nî saosa. 


2022-06-21  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page