New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / ǀAeǂhuwigu ge ǁaupexa 600 000 hektarga ǂkhôadī hâ

ǀAeǂhuwigu ge ǁaupexa 600 000 hektarga ǂkhôadī hâ

2021-09-14  Albertina Nakale

ǀAeǂhuwigu ge ǁaupexa 600 000 hektarga ǂkhôadī hâ
Top of a Page

580 480 Xa a !nāsa hektargu ge ge ǂhuwi, Namibiab ra ǁkhōǁkhōsa ǀaeǂhuwiga ǁaekorobe hō!â hîa ûigu, omn, kurus ǂnamipeba khao-oa kais hîa ra !hanagu, ûitsamaxūn tsî !aubǀguruna !hūb a ǂhabase ǂkhôasa. Nē kurib di !Khaitsâba xu Taraǁkhumuǁkhâb kōsen ge 99 ǀaeǂhuwiga sao ra ǀkhariga !khōǂgā hâse ge !nurihe: Omusatiba 11 554 hektarga, ǀKhomasa 75 000 hektarga, Oshikotoba 18 900 hektarga, Zambeziba 80 420 hektarga, Kuneneba 100 167 hektarga, Kavangob Aiǂoas ǀkhariba 40 000 hektarga, Kavangob huriǂoasa 45 500 hektarga, Omahekeba 30 764 hektarga, Otjozondjupa ǀkhariba 85 891 hektarga tsî Hardap ǀkhariba 20 284 hektarga. Omusati ǀkharib !nân ge ǀnîkhamikō !gôab di pirin tsî gūna ǂhuwib xa !aromahe hâse ge ǁō, ǁnāpa gu ge goman mâi!gaosa !khaiga a ǂkhôahe hîa. ǀKhomas ǀkharib !nâ di ge ǂgui !garo!āde ge ǂhuwi tsî ǁîdi !nâ 491 ûitsamaxūn di !aubǀguruna ge ǂhuwiǁō. ǀGui khoe-i tsîn ge ûiba ge ǂoa!nâ tsî nauna tsû-aina ge hō. Nē !gôagab ge Ministeri ǂnamipeb tsî !narisarimas dib, Pohamba Shifetaba ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai !Haosi ǂNûsa ge mâi-ai!â, ǁnāpab ge ǀasa !khōǁareba kurikorobe ra Namibiab a ǂhabase hō!âhe ǀaeǂhuwib tsî nē kurib !nās !aroma !Khaitdsâb ai a tsoatsoab di mâsib ǂnamipe gere mā soab ai. ǀAeǂhuwib hîa ǁaupexa kaiǀnōb hektarga ra tsâǀkhāse ra hâb ge kai ǂâiǂhansens ase !hūba ība, !gōsase ǂgari-aon tsî ǂnamipeb tsî !narisarimas ministeris tsîna, ǂhanub ra hoaǁae ǁnāti ī ǂgaikhâisa ǀhûhâsigu khoen tsî !âǀhuru-aon ai dī in ǀaeǂhuwiba ra !aroma mâsiga hoa ǁkhāsib !nâ ǁkhaubas hâ xawe. ǀGui timî tsîb ga ǀaeǂhuwi a hā, on ge !nāsa ǂgari-aona !hae ǁaeb !nâ ǂhuwi a ǀari ǁoa, hîa ǀams ai kai ǂkhôaba ra kuruba. ǀKharigu hîa hoaǁae ǀaeǂhuwiga ra hōgu ge Kavangob Aiǂoas, Kavangob Huriǂoas, Otjozondjupab, Oshikotob, Zambezib, Ohangwenab, Kuneneb Oshanab, Omusatib ǀKhomas, Hardap tsî Omahekeb tsîga. Namibiab ge !kharu ge ǀnanuǁaeb !nâ !gâi ǀnanuba ge hō tsîs ge nēsa ǀgâb harase ǁhaosa ge !aroma hîa ǂhuwiba ra ǂgaoǂgao!nâsa. Shifetab ge ge mî, ǀaeǂhuwiga ǁkhaubas tsî ǂhuwib hâsa ra !aroma xūna ǁaeb ai!â kō!gâs tsîn ǀguri ǂhanub !eream tama hâsa, tsîg ge hoa ǂgari-aon, ǀhûhâsib khoen, !garo!ā ǀhonkhoen tsî hoa !âǀhuru-aona ra ǂgan in, ǀaeǂhuwiba ǁkhaubas ǂnamipe hâ ǂgaoǀkhādi ai hoaǁae dīǀoa tsî ǀnai ǂhomisase hâ, mâsib ga hâ o, !haese huisens !aroma. Nausab ra ǂan!gâ, ǀaesa khaus mâ ǂâibasens tsî harebesa khoen ûigu !nâ ūhâsa, xaweb ge ǁîba ge mî, !nāsa ǀaeǂhuwigu khoen di ǁae tama is tsî ǂhanu tama tanisens xa ra !aromahesa.Ministeris ge ra dītsâ nē kurib !aroma 2117 kilometergu di !âba !anusase ūhâsa, ǁnāpab Oshanaba hāǀaro rase 300 km, Oshikotoba 492km, Ohangwenaba 150km, Kavangob Aiǂoasa 150km, Kavangob Huriǂoasa 300km, Otozondjupaba 250km tsî Kuneneba 150km nî !anuse.


2021-09-14  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page