New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Agribank ana lituramo mokuvatera vakadi ntani vadinkantu monondima

Agribank ana lituramo mokuvatera vakadi ntani vadinkantu monondima

2021-09-16  Staff Reporter

Agribank ana lituramo mokuvatera vakadi ntani vadinkantu monondima

Yina kara uwa unene mokuvatera vakadi ntani vadinkantu monondima, Agribank kuna kugava yimaliwa pamukuli yina siki ko nomiliyuna N$43 kovakadi, ano nomiliyuna dokusika ko N$38,7 kuna ditambesere vadinkantu, vana kara asi konhi zonomvhura 40, mosiruwo seyereko yimaliwa yomo 2020/21. Yokupitakana ko N$36 nomiliyuna kuna kara yokuheheda pamukuli eyi vana kugava konokampani ntani nombunga posiruwo esi vana kugava yitundwamo, eyi yina kulikida asi vagolikadi vagwanenemo mauwa. 

Agribank kuna lituramo unene omu ana hara kugwedererako omu vakadi navalihameseramo unene ntani vadinkantu unene monondima , ntani mokusikisamo sitambo esi, mbanga kwatura moyirugana yininke yokuyukilira mokugwana mukuli omu vanakutara unene vakadi novadinkantu, kutunda tupu mokwedi kwaSikukutu mvhura zapuko. 

Vakadi novadinkantu kuna kara nye melikwamo lyokugwana mukuli eyi yina kara asi yina lisigi omu vana kuhuyunga yokuhamena yimaliwa yina kutunda koAgribank, omu yina kumoneka nongendeseso nomalikwamo yina wapa. Nongendeseso nomalikwamo kuna karamo omu noranda yiruganeso ndi evhu omu novhura kuliwapukurura mokumangako darate, yikare asi yimwe yiweka yoge. Mokugwedako, omu munandima analizuvhu kumwe nomurandi age kuzangura yonondima, elizuvho lyangoso kuvhura nalyo kukara asi yiweka yomuntu navhura kuturako agwane makongo ogo.

Nampili ngoso, mokukwama nye ngendeseso ozo, mbanganazo kuna kugava etekuro lyosipesiyare kovanandima vayilirongera, ntani siruwo esi novhura kulisa yimuna, ntani nsene asi kapi ono weke Yuma eyi novhura kuturako.

Mosikema nye ezi, vakadi vana sikisamo oyo, ntani vadinkantu vahepa kugwana mukuli ogo gokuhamena konondima, mokusikisamo eyi vana kupura mosiruwo sossisupi, sopokatji ntani sosire mokugwana makongo ogo, nofuta pokatji konomvhura 1-5 ngoso ntani 10-25 mokuhulilira.

Vakadi wonomvhura 18 dikandwise ntani vadinkantu wonpomvhura 18 dogoro 35 nawo kuvhura vaturemo nye mahundiro kupitira melikwamo lyovakadi novadinkantu kupitira mosikema esi somakongo. Nampili ngoso, yonondima unene ava valirongera nondima, aw okapi vana kara asi ntudi nomvhura dongandi ndi asi rudi vharwa musinke. 

Vakadi novadinkantu ngesi posiruwo esi kuna kuvatantera asi Mbanga, nasitameka nelikwamo lyazo lyokuza monomukunda valikide eyi vana kurugana unene kovakadi novadinkantu monondima vagave uzera komukuli ogo vana kara nago ngesi vana tambesere vakadi novadinkantu mosikema somakongo,omu hena vana kukafaturura foroma ezi vaturapo noruganesa ohundire makongo ogo.

Agribank kuna kara asi mbanga zokugava yimaliwa ava  ava rugana unene mokuvatera paekonomi kuhamena nondima, omu navawapukurura eparu ntani kukulika paekonomi.


2021-09-16  Staff Reporter

Share on social media