New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Agribanks ge sîsenon !aroma mariǀkhuwis īǁkhāsiga go ǂoaxa-ū

Agribanks ge sîsenon !aroma mariǀkhuwis īǁkhāsiga go ǂoaxa-ū

2021-11-09  Staff Reporter

Agribanks ge sîsenon !aroma mariǀkhuwis īǁkhāsiga go ǂoaxa-ū

<Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

!Hū-omkhâis Marisâuǂgaes Namibiab dis (Agribank) ge go ǂanǂan, ǁnāpab mariǀkhuwis huiba hâsa, !gōsase ǁnān hîa a sîsenon !aroma. 

Nē mariǀkhuwis di !âb ge nē marisâuǂgaes ǀgui ǀkhāb hîa ǂKhamkhoesib tsî Tarekhoedi ǀkhuwimaris ǂnamipe hâb !nâ a !khōǂgāsa hîa !uru ǂâibasens âba, !gōsase tarekhoedi, ǂkhamkhoesib tsî !hū-omkhâis di ǂansaben !gâi!gâb kōse nî īse. 

!Nubu ǁaeba !khōǂgā hâ ǀkhuwiǀgaub a !khais ge ra !aroma, nēpa-i tarenats mâiǁkhābas ase nî mās, ǁnān hîa omn tsî ǀhonkhoe-ain a kai xūna ūhâ taman !aroma ǂgaoǀkhāhe tama hâ. 

Hāǀaro raseb ge nē ǀō-aisa !âb mariǀkhuwis diba sîseno khoen !aroma a ǂgâxa-ūbahes ge, ǁnā khoen hîa sîsenosib xa ra !aromahese mâiǁkhābas ase ra ǂgaoǀkhāhe xūna a sī!nâ ǁoa ǀhûhâsigu di ǁanina !gû!oasa, in !noa-ai!naon ose ǁîn tsîna marisa ǀkhuwi tsî omkhâisen ǁkhā. Hâ a noxopa !khais ge, tarekhoedi tsî ǂkhamkhoesib hîa omn tsî mâiǁkhaeba ǁkhān a xūna ūhân tsîn, !nôa-ai!naose ǀoro marisiǁkhāsib nē xūn ōhâb !aroma supuse tamas ka I o marisiǀkhuwide a ǀgūǀkhā ǁoasa. ǁNā-amagas ge Agribanksa nē ǁgoaǂuisa oresa hōbas ase nē ǀkhuwiǀgauba Taradi tsî ǂkhamkhoen !âb !naka ge ǂgâxa-ū.

 ǁNān hîa ra ǂganamsensa marisa ǀkhuwis !aroma ra dī ǂgaona xu ra !âubasenhes ge ǁgauǁgausa māǂgāsa ǁîn ra ǁamaxū tamas ka i o ǂgâxa-ū xūn tsî ǁama-ao-i mâtikō maris ǁkhāsiba hōǂgās ase nî māsa. ǁNâuguxoaǁguib ge ǂgari-ao-i tsî ǁama-ao-i tsîn ǁaegu hâ hîa i ǂgari-ao-e ra mîǁgui mâtikō ǀnōb di xūna i nē ǁama-ao-i ai nî ǁamaxū tsî-i ǁama-i tsîna ǁî-i ǂgomhe ǁkhāsa ra mîǁgui!nâba. ǀGuitimî tsîs marisa ǀkhuwisa ra !khō!gâhe ǁaeb ais ge ǁnâuguxoaǁguiba ǀkhuwi-ao-i, marisâuǂgaes tsî ǁama-ao-i tsî !nonan ǁaegu ra xoa!gaohe. 

ǂGuro xūna-i ǁama-ao-e ǂgari-ao-e xu ra !khō!oatoas khao!gâ-i ge ǁî-e aibe ǀkhuwimaris !â-e marisâuǂgaesa mātareǂgāba tsî !gau ra ǀammi ǀguiba ǂgari-ao-e ra mātare!kharu,” tis ge Agribanks ǂhôamāǂuisa ra mî. Tarekhoedi, ǂkhamkhoen tsî !hū-omkhâis ǂansaben hîa !gâi!gâibasensa nēti ī mariǀkhuwidi !nâ ūhân ge ra ǂgaoǂgao!nâhe in agribanks ǀkha ǀhaoǀhaosen marisihuib !aroma.


2021-11-09  Staff Reporter

Share on social media