New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Arun ge Indiaba !oa ge ǁkhana-ūhe

!Arun ge Indiaba !oa ge ǁkhana-ūhe

2022-09-20  Albertina Nakale

!Arun ge Indiaba !oa ge ǁkhana-ūhe

ǂNamipeb tsî !narisarimas ministeris ge ge !khō!gâ, hoa ǂhâbasa ǀaweǁguigu dītoahe hâsa, ǁkhaisa !aruna Indiab ǁga sîǂuis !aroma. Nē !arun ge ǂoa ge wekheb di Fraitaxs, 16 Taraǁkhumuǁkhâb dis ai Indiab ǁga ge ǁkhana-ūhe. Indiab hîa Asiab di !âb ge ǁkhawa !aruna ǁnā !hūb !nâ mâi-ai!âs di projeksa ra mûǂui, ǁnā !hūb !nân ge nē ǀō-aisa !aubǀguruna 1950 kurib !nâ a ǁōǂoas khao!gâ. 

ǁKhana-ūs !oagu ǀō-aisase a ǂhomisa anikunib B747 ge Namibiab !nâ ge ǂgâxa nē ǁkhaisa !aruna Indiab ǁga ǁkhana-ūs ǂâibasens ai. Nē anikunib ge ǂhûiseb îsiba ge ǀnōǁnâ-aisa i, Indiab a ǂhûisen !hū !khaisa ǁgauǂuis ase. ǁKhāti i ge !kharaga !nā-omrode anikunib !nâ ge ǂhumisa i, mâ-i hoa-i !norasase ǀguri nî hâse nē ǁkhanas ǁaeb !nâ, tsî xawe noxopa ǀgoaǀae!khō-aon xas tsîna nî ǂgâhe ǁkhāse ǁkhanas ǁaeb !nâ. 

Nē koro aore !arugu tsî !nona tare !arudi tsîn ge !âubasensa !oa ǀnai Satertaxs ai Indiab !nâ nî sī ge is ge tsî aibe ǀguri nî ūǀgarahes ge. Kuno !Hū!nāsi ǀGuru!hanab hîa Madhya Pradesh ǁaegub !âb !nâ ǁgoeb ǀgūsen ega nî si ǁgâutsâsense.

ǂNamipeb tsî !narisarimas ministeris di mîgowaba-aob, Romeo Muyundab ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge ǂan!gâ nē ǀgurun hîa !hūbaib !nân ǁîna hoan xa a !hae tsî ǀhaehe rasa !oa 80 xu 128 km/h !nâ ra !khoen di doe-ūhes Indiab ǁgasa. 

“Hoa permetdi ge ge hōhe tsî Indiaba !oa ī-ūs di ǁkhaeǁnâs !aroma a ǂhâbasa dīǀgaugu tsîna. !Arun di ǂhanusi ǁkhaeǁnâs ge Fraitaxs 16 Taraǁkhumuǁkhâb dis ai Hosea Kutako !Auga!hūsi Anikuniǂgās (HKIA) tawa, ministeris di sîsenǂuira direkteri tsî texnise !âb mâisan xa ge dīhe,” New Delhis ge 2020ǁî kuriba xu ǀnai ge ǀaweǁguitsoatsoa mâtis ǁkhawa !aruna nē !hūb !nâ nî ǂgâxa-ūsa, ǁnāpab ge Dana ǁNâu!gâ!khaiba a ǂanǂan, Afrikab di !arun ǀnî !hū-i di ǂnamipeb !nâ !haese a ûiǂgâ ǁkhā !khaisa. Indiab ge ǀaweǁgui hâ, !goaxa ǁaeb !nâ noxopa ǀnîkhamikō !gôab !aruna Suid Afrikaba xu ǂgâxa-ūsa.

ǀHaob ain ge 7 000 !aruna Suid Afrikab, Namibiab, Botswanab tsî Iran hâgu !nâ !aub !nâ hâ. Indiab ǁga go ī !arun ge ǀguri-ūǀgarahes ǁaeb khao!gâ, ǁnaetin karao ǀguru!hanab !nâ nî ǁnāxūhe. 


2022-09-20  Albertina Nakale

Share on social media